Zasady funkcjonowania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie

 

Miejski Rzecznik Konsumentów:  Jerzy Gramatyka  ( https://www.bip.krakow.pl/?dok id=44927 )

 

Porady przez internet udzielane są wyłącznie konsumentom w sporze z przedsiębiorcą, jeżeli nadawca wiadomości podał swój adres zamieszkania (bez numeru domu i mieszkania).

 

Pracownicy Biura Rzecznika udzielają Konsumentom porad prawnych w siedzibie Biura przy
Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjneparter, box 49,  Biuro Prawne Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie, bez konieczności wcześniejszego umawiania się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.30.

Do Punktu Konsultacji Prawnych można zgłaszać się:

 

  • osobiście ( box 49 - parter ),
  • telefonicznie 12 61 69 231, 12 61 69 232,

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje ponadto:


• na dyżurach w siedzibach Rad Dzielnic Miasta Krakowa,
• na dyżurach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20.


I. Pracownicy Biura Rzecznika z upoważnienia Rzecznika udzielają porad prawnych oraz prowadzą obsługę spraw wnoszonych przez Konsumentów. Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". RZECZNIK NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCOM.

 

 

 

II. Pomoc prawna Biura Rzecznika polega na:

  • udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy,
  • kierowaniu do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez Konsumenta i obowiązujące przepisy,
  • prowadzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,
  • kierowaniu spraw konsumenckich na drogę postępowania sądowego i reprezentowaniu Konsumentów przed sądami (w zależności od okoliczności sprawy i opinii radcy prawnego Biura).


III. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanych spraw np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.
Do akt sprawy przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie dokumentów.


IV. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty, lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.


V. INFORMACJĘ O STANIE PROWADZONEJ SPRAWY można uzyskać powołując się na sygnaturę (numer sprawy), pod którą została zarejestrowana:

  • telefonicznie (od osoby prowadzącej sprawę)
  • za pośrednictwem elektronicznego formularza wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • osobiście w Biurze, tel.  12 616 93 48.


VI. Każdy Konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania osobie prowadzącej sprawę informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy.


VII. Brak jakiegokolwiek kontaktu z pracownikami lub Sekretariatem Biura w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania stosownej informacji oznaczać będzie rezygnację z dalszego dochodzenia roszczeń przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie.


VIII. Materiały oraz szczegółowe informacje dotyczące ochrony praw Konsumentów można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika: www.bip.krakow.pl/rzecznik

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA JAGLARZ
Data wytworzenia:
2009-01-29
Data publikacji:
2009-02-06
Data aktualizacji:
2019-05-14