Dokument archiwalny


Dotacje dla mieszkańców Krakowa usuwających elementy budowlane zawierające azbest .

 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/980/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. oraz Zarządzeniem nr 45/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11stycznia 2006 r. w roku 2006 na dofinansowanie dla osób fizycznych realizujących zadania dotyczące demontażu i utylizacji elementów budowlanych zawierających azbest przeznaczone zostało 100 000,00 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2004 r.) warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
1) demontaż płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych stosowanych
w budownictwie przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa,
2) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest azbest – Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876),
3) złożenie wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ze środków G/PFOŚiGW w Krakowie,
4) spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie przy podpisywaniu umowy:
a) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu),
b) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do terenowego organu nadzoru budowlanego (oryginał do wglądu),
c) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),
d) kserokopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (oryginał do wglądu).
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko. W chwili obecnej wynosi ona 13 zł za 1 m2 powierzchni usuniętych płyt, z zastrzeżeniem, iż nie może przekroczyć kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przedstawionych na podstawie faktury VAT bądź rachunku.
Należy podkreślić, że prace te mogą wykonać jedynie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz na transport odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu. Gwarantuje to wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi jak i sanitarnymi, oraz zdeponowanie odpadów na uprawnionych wysypiskach. Odpady zawierające azbest nie mogą być składowane na wysypiskach nie przygotowanych do przyjęcia tego typu odpadów!

O przyznaniu dofinansowania w danym roku będzie decydować kolejność złożenia wniosku. W 2006 r. rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 15 grudnia 2006 r.
Przekazywanie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków przeznaczonych w roku 2006 na realizację powyższych zadań. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo zmian wysokości kwot zarezerwowanych na poszczególnych grupach zadaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania i składania wniosków można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 pok. 318, 320, 321, 322; pod nr tel. 616 88 44-46, 616 88 48-51 oraz w internecie http://www.krakow.pl/samorzad/?id=gfos.html, natomiast informacje dotyczące wykazu firm posiadających stosowne zezwolenia na wytwarzanie i transport wyrobów zawierających azbest w pok. 320; pod nr tel. 616 88 48.