Dokument archiwalny

OgłoszenieGmina Miejska Kraków, posiadająca siedzibę w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Nabycie przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości zabudowanych.

W związku z art. 4 pkt.3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie w celu pozyskania lokali mieszkalnych o niższym standardzie..

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w dwóch częściach.

Część pierwsza:
Gmina zainteresowana jest nabyciem nieruchomości zabudowanej:
- budynkiem mieszkalnym (do remontu lub przebudowy)
- budynkiem o dotychczasowej funkcji innej niż mieszkalna z możliwością zmiany funkcji na cele mieszkalne ( do adaptacji).
Wyklucza się budynki przeznaczone do rozbiórki, lub posiadające decyzję o występowaniu w nich stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Część druga:
Gmina zainteresowana jest nabyciem nieruchomości zabudowanej:
- budynkiem mieszkalnym, w którym wykonany został remont, przebudowa
- budynkiem o dotychczasowej funkcji innej niż mieszkalna, w którym wykonana została adaptacja na cele mieszkalne.
W tej części dopuszcza się budynki będące w dniu składania ofert w trakcie adaptacji, remontu lub przebudowy lub budynki w sytuacji, gdy oferent zobowiązuje się do wykonania adaptacji, remontu lub przebudowy własnym kosztem i staraniem.
W przypadku, gdy w dniu składania ofert budynek posiada inną funkcje niż mieszkalna wymagane jest złożenie, co najmniej prawomocnej decyzji WZ stwierdzającej możliwość zmiany funkcji na cele mieszkalne istniejącego obiektu.

Oferenci mogą składać oferty w ramach jednej lub obu części postępowania Specyfikację zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a, pok. 16.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a - nie później niż do dnia 15.03.2006 roku do godz. 14.00 .