Dokument archiwalny

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta ogłasza
Konkurs na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Oficjalna nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.
Osoba do kontaktów: w zakresie merytorycznym - Wojciech Gorczyca, w zakresie proceduralnym – Magdalena Paluch.
Adres: Pl. Wszystkich Świętych ž, 31-004 Kraków, Polska, tel. (12)6161548 , fax (12)6161717
Email: sr.umk@um.krakow.pl, URL: www.krakow.pl
I.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Tak jak w pkt.I.1
I.3. Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: Tak jak w pkt.I.1
I.4. Adres, na który należy przesyłać prace konkursowe: Tak jak w pkt.I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Zakres konkursu
II.1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.
II.1.2) Opis: Konkurs jest jednoetapowy, a ze względu na jego wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro, nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Przedmiotem konkursu jest sporządzenie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa
w formie opisowej i uproszczonej graficznej, wskazujących obszary, które mają być objęte rewitalizacją.
Prace konkursowe należy składać do dnia 10.02.2006 r. do godz. 14,00 w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa – pokój 347 (III piętro sekretariat wydziału).
II.1.3) Miejsce: Kraków

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie (w tym spółki cywilne i zespoły autorskie), które spełniają następujące wymagania:
III.1.1) W składzie uczestników konkursu musi znajdować się przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Okręgowej Izby Urbanistów i co najmniej jedna osoba będąca członkiem Okręgowej Izby Architektów.
III.1.2) W konkursie powinny uczestniczyć osoby, które dysponują wiedzą i doświadczeniem
w zakresie :
- projektowania urbanistycznego,
- projektowania architektonicznego,
- układów komunikacyjnych,
- infrastruktury technicznej,
- szacowania ekonomicznych efektów proponowanych działań,
- analizy socjologicznej i oceny społecznych efektów proponowanych działań,
- renowacji i adaptacji obiektów historycznych i poprzemysłowych.
III.2. W przypadku, gdy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej występują wspólnie, warunki udziału opisane w pkt. 5.1.1 i 5.1.2 regulaminu dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. W tej sytuacji muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie. Stosowne pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub potwierdzonej kopii przez uczestnika konkursu.
III.3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczeni uczestnicy spełniający wymagania, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1. Kryteria oceny prac konkursowych:

L.p.

 

 

Kryterium

 

 

Waga kryterium

 

 

1

 

 

Uzasadnienie wyboru obszarów zdegradowanych

 

 

50%

 

 

2

 

 

Spójność Założeń z podstawowymi dokumentami Miasta:

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

 

 

m. Krakowa, Strategią Rozwoju Krakowa, wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zał. 4  do Budżetu Miasta na rok 2006)

 

 

30%

 

 

3

 

 

Metodologia przygotowania, opracowania i zarządzania (wdrażania

 

 

i monitoringu) Lokalnym Programem Rewitalizacji; kompleksowość opracowania

 

 

15%

 

 

4

 

 

Innowacyjność przedstawionych Założeń

 

 

5%

 

 

 

 

Łącznie

 

 

100%

 

 IV.2. Informacje o charakterze administracyjnym:
IV.2.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 27.01.2006 r.
IV.2.2) Termin składania prac konkursowych:
Data: 10.02.2006 r.
Godzina: 14,00
IV.2.3 Miejsce składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy składać do dnia 10.02.2006 r. do godz. 14,00 w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa – pokój 347 (III piętro sekretariat wydziału).

SEKCJA V: NAGRODY
V.1. Przewiduje się jedną nagrodę w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz jedno wyróżnienie w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
V.2. Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość innego podziału kwoty przeznaczonej na konkurs.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1. Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie
VI.2. Regulamin konkursu:


REGULAMIN KONKURSU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego (organizatora konkursu)
Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
REGON: 350508747, NIP: 676-10-13-717

2. Forma konkursu
1. Konkurs jest jednoetapowy, a ze względu na jego wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro, nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa autorskiego do pracy konkursowej, wybranej przez Sąd Konkursowy, zwany dalej „Sądem”.

3. Opis przedmiotu konkursu
1. Nazwa konkursu
Konkurs na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa
2. Opis przedmiotu konkursu
Przedmiotem konkursu jest sporządzenie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa
w formie opisowej i uproszczonej graficznej, wskazujących obszary które mają być objęte rewitalizacją.
3. Podstawowe definicje
1) „Praca konkursowa” (zwana dalej „Pracą”) – opracowanie sporządzone zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu przez uczestników Konkursu, którego przedmiotem jest sporządzenie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa, ocenianych przez Sąd Konkursowy.
2) „Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa” (zwane dalej „Założeniami”) – przedmiot pracy konkursowej wykonanej zgodnie z Regulaminem.
3) „Uczestnik konkursu” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie, które złożyły pracę konkursową.
4. Zakres opracowania pracy konkursowej
Przedmiotem konkursu jest opracowanie Założeń, w których przedstawiona zostanie koncepcja docelowej struktury dokumentu – Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) - i sposobu jego przygotowania (w tym trybu pozyskiwania niezbędnych materiałów i opracowania uwarunkowań), wyznaczone zostaną obszary Miasta, które powinny zostać objęte LPR, a także zaproponowany będzie system zarządzania (wdrażania i monitoringu) LPR.
5. Cel konkursu
Celem konkursu jest uzyskanie autorskiego opracowania, zawierającego propozycję Założeń.
Założenia LPR będą zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCII/926/05 z dnia 26 października 2005 r. przedstawione Radzie Miasta Krakowa do dnia 28 lutego 2006 r., a po podjęciu przez nią decyzji staną się podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, pozyskanego również poprzez ogłoszony konkurs / zamówienie publiczne.
6. Zakres i wymogi dla opracowania konkursowego
6.1. Uczestnik konkursu opracuje Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa
z uwzględnieniem wskazanych poniżej warunków, tak aby na ich podstawie można było przystąpić do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa, którego schemat i zastosowane rozwiązania będą podstawowym narzędziem o uniwersalnym charakterze, możliwym do wykorzystywania przez Zamawiającego przy podejmowaniu wszelkich działań rewitalizacyjnych. Główną zasadą proponowanych przekształceń będzie wyznaczenie podstawowych zdegradowanych obszarów o największej potencjalnej sile oddziaływania strategicznego oraz powiększanie zasięgu ich oddziaływania na całe Miasto.
6.2. Dokonując analizy na podstawie której wskazane zostaną obszary zdegradowane, należy wziąć pod uwagę występowanie na wnioskowanym terenie łącznie co najmniej trzech spośród poniższych kryteriów (wszystkie kryteria w stosunku do średniej w kraju):
• wysoki poziom bezrobocia mieszkańców,
• wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
• wysoki poziom przestępczości,
• niski poziom wykształcenia mieszkańców,
• niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
• wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,
• wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
6.3. Pośród wskazanych obszarów zdegradowanych należy przede wszystkim ująć wszystkie te, które dotychczas były przewidywane do objęcia programami rewitalizacji. Są to: Zabłocie (dla którego już został przygotowany projekt programu), Kazimierz, „stare” Podgórze, Kraków – Wschód (w tym w szczególności Branice), „stara” Nowa Huta, Białe Morza, Bonarka i Liban.
6.4. Oczekuje się, że prace konkursowe będą zawierać:
1) Propozycje wskazania obszarów spełniających kryteria degradacji – opisowo i w uproszczonej formie graficznej, z uwzględnieniem zapisu pkt. 6.3 powyżej.
2) Propozycje zdefiniowania dla wskazanych obszarów grup problemowych - identyfikację planowanych stref działań / dziedzin / obszarów interwencji (m.in. głównie dotyczących krajobrazu kulturowego oraz problematyki społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej).
3) Propozycje waloryzacji zasobów urbanistycznych i architektonicznych.
4) Wstępne propozycje wskazania dla wyznaczonych obszarów działań umożliwiających
w przyszłości zgłaszanie projektów z nich wynikających do współfinansowania z dostępnych środków funduszy krajowych i zagranicznych, a w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.
5) Wstępne propozycje działań możliwych do realizacji poprzez PPP (partnerstwo publiczno – prywatne).
6) „Scenariusz” rewitalizacji Miasta, wskazujący kolejność objęcia działaniami rewitalizacyjnymi zaproponowanych obszarów.
7) Propozycję systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji (wdrażania i monitorowania).
8) W opracowaniu Założeń należy uwzględnić i rozważyć:
a) stan własności terenu,
b) stan istniejący zagospodarowania terenu,
c) ustalenia zawarte w „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego m. Krakowa” oraz w Strategii Rozwoju Krakowa,
d) obowiązujące i przygotowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
e) wieloletnie programy inwestycyjne (zał. 4 do Budżetu Miasta na rok 2006).
Dokumenty wymienione w podpunktach c), d) i e) znajdują się na stronie internetowej Miasta.

4. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie konkursu
Maksymalna planowana łączna kwota przeznaczona na konkurs 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

5. Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także podmioty te występujące wspólnie (w tym spółki cywilne i zespoły autorskie), które spełniają następujące wymagania:
1) W składzie uczestników konkursu musi znajdować się przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Okręgowej Izby Urbanistów i co najmniej jedna osoba będąca członkiem Okręgowej Izby Architektów.
2) W konkursie powinny uczestniczyć osoby, które dysponują wiedzą i doświadczeniem
w zakresie :
- projektowania urbanistycznego,
- projektowania architektonicznego,
- układów komunikacyjnych,
- infrastruktury technicznej,
- szacowania ekonomicznych efektów proponowanych działań,
- analizy socjologicznej i oceny społecznych efektów proponowanych działań,
- renowacji i adaptacji obiektów historycznych i poprzemysłowych.
2. W przypadku, gdy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej występują wspólnie, warunki udziału opisane w pkt. 5.1.1 i 5.1.2 regulaminu dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. W tej sytuacji muszą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie. Stosowne pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub potwierdzonej kopii przez uczestnika konkursu.
3. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczeni uczestnicy spełniający wymagania, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2. Uczestnicy konkursu, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie konkursu podlegają wykluczeniu.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań
1. Ocena spełniania warunków udziału w konkursie nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, na potwierdzenie wymagania, o którym mowa w pkt. 5.1.1, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania prac konkursowych. Dokument ten nie jest wymagany w przypadku złożenia prac przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
W przypadku:
a) podmiotów posiadających osobowość prawną i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej będzie to wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą będzie to zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika konkursu w konkursie, jeżeli osoba (osoby) reprezentująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku udzielania pełnomocnictwa wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa do poszczególnych czynności. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub potwierdzonej kopii przez uczestnika konkursu.
3) Wykaz osób i podmiotów, które opracowały pracę konkursową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji w dziedzinach wskazanych poniżej, niezbędnych do wykonania pracy konkursowej a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
- projektowania urbanistycznego (należy przedstawić aktualne zaświadczenie
o przynależności min. jednego uczestnika konkursu do Izby Urbanistów – zgodnie
z ustawą o samorządach zawodowych),
- projektowania architektonicznego (należy przedstawić aktualne zaświadczenie
o przynależności min. jednego uczestnika do Izby Architektów – zgodnie z ustawą
o samorządach zawodowych),
- układów komunikacyjnych,
- infrastruktury technicznej,
- oszacowania ekonomicznych efektów proponowanych działań,
- analizy socjologicznej i oceny społecznych efektów proponowanych działań,
- w zakresie renowacji i adaptacji obiektów historycznych i poprzemysłowych,
na potwierdzenie wymogu, o którym mowa w pkt. 5.1.2, według załączonego druku (zał. nr 1 do Regulaminu konkursu),
2. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy konkursu wspólnie ubiegający się o udział w konkursie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie.
W tej sytuacji uczestnicy konkursu zobowiązani są również załączyć do pracy konkursowej pełnomocnictwo do reprezentowania uczestników konkursu w konkursie. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub potwierdzonej kopii przez uczestnika.
Dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.1, musi być wystawiony dla każdego z uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3, składa ustanowiony pełnomocnik.

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów
W konkursie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uczestnicy konkursu przekazują zamawiającemu w formie pisemnej w języku polskim na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii i Rozwoju, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w innej formie niż pisemna uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Korespondencję w formie faksu z zachowaniem powyższego wymogu uczestnicy konkursu przesyłają na numer (12) 61 61 717. Pisemne potwierdzenie powinno zostać wysłane tak, aby dotarło do zamawiającego nie później niż w trzecim dniu od otrzymania przez zamawiającego faksu od uczestnika konkursu.
Do kontaktów z uczestnikami konkursu uprawnieni są:
1. W zakresie merytorycznym - Wojciech Gorczyca, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa - ul. Bracka 1; fax 012 430 26 99, e-mail: gorczywo@um.krakow.pl
2. W zakresie proceduralnym – Magdalena Paluch, Oddział Zamówień Publicznych, Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa - pl. Wszystkich Świętych 3-4; tel. 012 61 61 789, e-mail: paluchm@um.krakow.pl

8. Zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej
1. Technika i forma opracowania
1) Praca konkursowa musi być sporządzona w języku polskim.
2) Opis (tekst założeń programu rewitalizacji) odnoszący się do wszystkich podpunktów wymienionych w pkt. 3. niniejszego regulaminu. Egzemplarze opisu należy oprawić
w formacie A-4.
3) Praca zawierać powinna minimum jedną planszę podstawową opracowaną na dowolnym podkładzie obejmującym Kraków w granicach administracyjnych, zawierającą proponowane przez uczestników wskazanie obszarów zdegradowanych.
4) Prace konkursowe winne być dostarczone dodatkowo zamawiającemu na płycie CD ROM
(1 egzemplarz):
a) materiały tekstowe – plik „*.doc” oraz „*.pdf”;
b) materiały graficzne z określonymi obszarami proponowanymi do objęcia procesami rewitalizacji w odniesieniu do przyjętych Założeń – pliki „*dgn” lub „*dwg” i „*.jpg”.
2. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach zawierających dwa nieopisane komplety wydruków pracy i jedną nieopisaną płytę CD-rom zawierającą wersję elektroniczną pracy oraz nieopisaną kopertę zawierającą imiona, nazwiska i adresy autorów, a także dokumenty określone w pkt. 6 regulaminu.
3. Wszystkie opisy, plansze, koperty zawierające wersje elektroniczne oraz opakowanie pracy należy oznaczyć dowolnie wybraną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą: wys. 1 cm i szer. 6 cm, umieszczoną w prawym górnym rogu. Podobnie należy oznaczyć kartę pokwitowania odbioru pracy konkursowej.
4. Składający prace otrzymają przy złożeniu pracy w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta kartę pokwitowania.
5. Liczby rozpoznawcze zostaną zaszyfrowane przez upoważnionego pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta i zastąpione trwale nową numeracją, która będzie obowiązującym oznaczeniem przez cały czas trwania obrad Sądu Konkursowego.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.

9. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie
Prace konkursowe należy składać do dnia 10.02.2006 r., godz. 14.00 w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3 - 4, pok. 347, III p. (sekretariat). Na kopercie należy umieścić poniższą informację:

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
Praca konkursowa na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa
Nie otwierać przed 10.02.2006 r. godz. 14,00


10. Kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem ich znaczenia

L.p.

 

 

Kryterium

 

 

Waga kryterium

 

 

1

 

 

Uzasadnienie wyboru obszarów zdegradowanych

 

 

50%

 

 

2

 

 

Spójność Założeń z podstawowymi dokumentami Miasta:

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego

 

 

m. Krakowa, Strategią Rozwoju Krakowa, wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zał. 4  do Budżetu Miasta na rok 2006)

 

 

30%

 

 

3

 

 

Metodologia przygotowania, opracowania i zarządzania (wdrażania

 

 

i monitoringu) Lokalnym Programem Rewitalizacji; kompleksowość opracowania

 

 

15%

 

 

4

 

 

Innowacyjność przedstawionych Założeń

 

 

5%

 

 

 

 

Łącznie

 

 

100%

 

 11. Skład Sądu Konkursowego
Sąd Konkursowy będzie działał w składzie:
Przewodniczący: Monika Piątkowska, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Zastępca Przewodniczącego: Wojciech Gorczyca, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Marcin Kopeć, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Sekretarz: Magdalena Wiechniak, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Członkowie: Natalia Biernat, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Jacek Piórecki, Biuro Planowania Przestrzennego
Elżbieta Rzycka, Wydział Mieszkalnictwa
Dominik Seroczyński, Wydział Spraw Społecznych
Przemysław Szwałko, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Genowefa Zań-Ograbek, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Magdalena Paluch, Wydział Organizacji i Nadzoru

12. Rodzaj i wysokość nagrody
1. Przewiduje się jedną nagrodę w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz jedno wyróżnienie w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Sąd Konkursowy zastrzega sobie możliwość innego podziału kwoty przeznaczonej na konkurs.

13. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz z szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych oraz istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

1. Uczestnicy konkursu zachowują osobiste i majątkowe prawa autorskie do swoich prac. Autorzy wszystkich zgłoszonych prac będą zobowiązani udostępnić z momentem zgłoszenia prac autorskie prawa majątkowe do swych dzieł Gminie Miejskiej Kraków na podstawie nieodpłatnych Umów licencyjnych, uprawniających do publicznego rozpowszechniania jako pomysłów alternatywnych konstruowania założeń programu.
2. Autor pracy uznanej za najlepszą będzie zobowiązany podpisać z Gminą Miejską Kraków Umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do założeń Programu.
3. Majątkowe prawa autorskie do pracy uznanej za najlepszą oraz własność dostarczonych egzemplarzy tej pracy przechodzą na zamawiającego (organizatora konkursu) z chwilą określoną i na zasadach i w zakresie określonym w Umowie przeniesienia autorskich praw do założeń Programu.
4. Szczegółowe zasady, okres i zakres pól eksploatacji dzieł określają Umowy licencyjne oraz Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do założeń Programu, zawarte z uczestnikami konkursu, które stanowią załączniki nr. 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
5. Zamawiający na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe, z zastrzeżeniem możliwości wykonania i pozostawienia we własnych zasobach archiwalnych dowolnej ilości kopii, wykonanych w technikach poligraficznych i cyfrowych, dla celów dalszego wykorzystywania na mocy Umowy licencyjnej, o której mowa w pkt.13.1.

14. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu
Wyniki konkursu zamieszczone będą na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (Ogłoszenia i komunikaty). Uczestnicy konkursu, którzy złożyli prace konkursowe zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie.

15. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu
1. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu. Zapytania dotyczące regulaminu konkursu należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. 347, III p. (sekretariat), w terminie do dnia 27.01.2006r., przed złożeniem pracy konkursowej.
2. Zamawiający udzieli jednego zbiorczego wyjaśnienia na zapytania w terminie do dnia 31.01.2006r. (dotyczy pkt. 1 powyżej).
3. Zbiorcze wyjaśnienia jw. zostaną przekazane wszystkim uczestnikom konkursu, oraz będą umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl.
4. Wyjaśnienia dotyczące pytań złożonych w konkursie na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU