Strategia Rozwoju Krakowa

 

CEL OPERACYJNY I -4: Rozwój mieszkalnictwa i rewitalizacja terenów zdegradowanych
Programy obowiązujące
1. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków

 

CEL OPERACYJNY II -2: Poprawa dostępności komunikacyjnej
Programy obowiązujące
1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2. Polityka transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016-2025

 

CEL OPERACYJNY II -3: Rozwój infrastruktury technicznej
Programy obowiązujące
1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022
2. Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemu odwodnienia terenów miasta
3. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

 

Strategia Rozwoju Krakowa - Uchwała Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Zobacz też informacje w dziale: Strategia Rozwoju Krakowa

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2008-07-21
Data publikacji:
2008-07-23
Data aktualizacji:
2019-05-15