Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt 10 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez realizację m.in. spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
   
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 4 ust. 1 pkt 8 - wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
   
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 5 ust.1 – prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych (m.in. upowszechniania kultury fizycznej)
   
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach art. 8 ust.5, art. 25 – 28, art. 30 ust.1, art. 31, art. 41 ust.1 – nadzór nad działalnością stowarzyszeń
   
 5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie - określa zasady uprawiania i organizowania sportu