Dzielnica II Grzegórzki

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 583 ha
Liczba ludności: 30753

Siedziba: al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków
Telefon: 431-25-00,   Fax: 423-02-34
E-mail: dzielnica2@um.krakow.pl, rada@dzielnica2.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica2.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
- od ujścia rzeki Białuchy do rzeki Wisły w kierunku zachodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia z linią kolejową Kraków - Tarnów,
z DZIELNICĄ I graniczy na odcinku
- od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Tarnów z rzeką Wisłą na północ zachodnią stroną linii kolejowej Kraków - Tarnów do skrzyżowania z ul. Lubicz, dalej w kierunku wschodnim północną stroną ul. Lubicz do skrzyżowania z ul. Bosacką, następnie w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Bosackiej do skrzyżowania z ul. Lubomirskiego, dalej na wschód południową stroną ul. Lubomirskiego do skrzyżowania z ul. Rakowicką i dalej na północ zachodnią stroną ul. Rakowickiej do przecięcia z kolejową obwodnicą towarową,
z DZIELNICĄ III graniczy na odcinku
- od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką w kierunku południowo - wschodnim, wschodnią stroną kolejowej obwodnicy towarowej do przecięcia z ul. Mogilską i dalej na północny - wschód, północną stroną Al. Jana Pawła II do przedłużenia zachodniej granicy działki nr 30/5 na której stoi budynek nr 115 - w tym miejscu przecina Al. Jana Pawła II do zachodniego narożnika działki nr 30/5, dalej na południe zachodnią granicą działki nr 30/5 do obiektu Policji (działka nr 31/1), dalej na wschód wzdłuż ogrodzenia obiektu Policji do styku z działką 30/4, dalej na południowy-wschód granicą pomiędzy działką nr 31/1 (obiekt Policji), a działkami nr 30/4 i 29/2.
W punkcie styku granic pomiędzy działkami nr 31/1, 29/2 i 29 zmienia kierunek na północny i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 29/2 do ul. Szenwalda, dalej południową stroną ul. Szenwalda do przedłużenia granic działek 23, 24, 27 i 28 w kierunku północnym i dalej w kierunku południowo-wschodnim granicą działek nr: 23, 24, 27 i 28, do południowego narożnika działki nr 28,
z DZIELNICĄ XIV graniczy na odcinku
- od południowego narożnika działki nr 28 w kierunku południowo - wschodnim granicą zachodnią Parku Lotników Polskich (granica pomiędzy obrębami Nr 16 i 52) do Al. Pokoju, następnie w kierunku zachodnim północną stroną Al. Pokoju do skrzyżowania z rzeką Białuchą, dalej na południe wschodnią stroną rzeki Białuchy do jej ujścia do rzeki Wisły.