Dzielnica X Swoszowice

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2289 ha
Liczba ludności: 19075

Siedziba: ul. Inicjatywy Lokalnej 5, os. Opatkowice, 30-499 Kraków
Telefon: 264-90-75; 264-92-01,   Fax: 264-90-77
E-mail: dzielnica10@um.krakow.pl, rada@dzielnica10.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica10.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ XII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Kosocickiej z granicą pomiędzy obrębami nr 58, 60 i 99 w kierunku wschodnim do granicy miasta.
- dalej od strony wschodniej i południowej granicę dzielnicy stanowi granica miasta Krakowa do przecięcia z zachodnią granicą obszaru planu szczegółowego "Opatkowice",
z DZIELNICĄ VIII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Zawiłą w kierunku na południowo-zachodnim, północną stroną ul. Zawiłej do skrzyżowania z ul. Borkowską, (dalej na południe granicą b.dz. katastralnych XXV i XXVI),
- poniżej opis w/g obowiazujacych map ewidencyjnych:
od skrzyżowania ul. Zawiłej z ul. Borkowską w kierunku na południe, zachodnią strona działek nr: (w obr. 69) 282, 187 do drogi polnej nr 276, dalej zachodnią stroną drogi polnej w kierunku południowo-zachodnim do rowu nr 281, dalej środkiem rowu do skrzyżowania ze szlakiem kolejowym nr 170 ( granica pomiędzy obrębami 69 i 70), dalej w kierunku południowym, wschodnią stroną szlaku kolejowego (granica pomiędzy obrębami nr 70 i 69) do styku granic pomiędzy obrębami nr: 70, 69 i 86, dalej w kierunku południowym, wschodnią stroną drogi polnej nr 178 do południowego krańca działki nr 111/8 w obrębie nr 70, skręca na zachód i granicą pomiędzy obrębami nr: 70 i 86 do styku z obrębem nr 83, dalej wijącą się granicą w kierunku południowym (granica pomiędzy obrębami 83 i 86) i zachodnią stroną drogi polnej nr 318 dochodzi do szlaku kolejowego Kraków- Skawina, dalej na zachód północną stroną linii kolejowej Kraków - Skawina do skrzyżowania z ul. Solówki, dalej na południe zachodnią stroną ul. Solówki do skrzyżowania z ul. Petrażyckiego, dalej w kierunku wschodnim północną stroną ul. Petrażyckiego na długości ca 200 m i dalej na południe do granicy m. Krakowa wzdłuż zachodniej granicy obszaru planu szczegółowego "Opatkowice",
z DZIELNICĄ IX graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Zawiłej z ul. Żywiecką w kierunku wschodnim, północną stroną ulicy Zawiłej, przecina ul. Zakopiańską, dalej północną stroną ul. Jugowickiej do przecięcia z linią kolejową Kraków-Skawina, dalej w kierunku południowym, zachodnią stroną linii kolejowej, przecina linię kolejową na wschód (granica pomiędzy obrębami nr: 66 i 67, 90 ) do ul. Myślenickiej,
z DZIELNICĄ XI graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ulic Łężce i Myślenickiej w kierunku południowym środkiem rowu zgodnie z granicą pomiędzy obrębami nr: 64 i 91, 90 do skrzyżowania ul. Stepowej z ul. Do Luboni , dalej od skrzyżowania ul. Do Luboni z ulicą Stepową w kierunku wschodnim, południową stroną ul. Do Luboni do styku granic obrębów nr: 64, 62, 95 i 91 (skrzyżowanie z ul. Tuchowską), dalej na wschód granicą pomiędzy obrębami nr: 62 i 95 do skrzyżowania z ul. Niebieską, dalej granicą pomiędzy obrębami nr: 60 i 95 do skrzyżowania z ul. Hallera, dalej w kierunku północnym, zachodnią stroną ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Kosocicką, dalej na wschód, południową stroną ul. Kosocickiej do przecięcia z granicami obrębów nr: 58, 60, 99.