Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP przedszkola (poza informacjami podstawowymi):

 1. Organ prowadzący
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
 3. Charakter placówki
  a) budynek przedszkolny
  b) ogród i otoczenie
  c) czas pracy
  d) liczba oddziałów, liczebność oddziałów
  e) oferta edukacyjna (oddziały specjalne, integracyjne, dietetyczne), zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy, finansowane przez rodziców
  f) kadra pedagogiczna
 4. Zasady rekrutacji do przedszkola (informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego)
  a) w okresie od 1.04-30.04 na nowy rok szkolny
  b) w ciągu całego roku w przypadku wolnych miejsc
  c) dzieci do oddziałów specjalnych i integracyjnych
 5. Zasady przyjmowania dzieci z upośledzeniem umysłowym do placówki; Formy organizacyjne procesu wychowania i rewalidacji oraz warunki materialne (wyposażenie placówki) ich realizacji
 6. Specyfika oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci z upośledzeniem umysłowym (metody pracy rewalidacyjnej)
 7. Zasady odpłatności za przedszkole
 8. Główne zasady organizacji/liczba oddziałów, czas pracy, ilość dzieci w oddziale, zasady odpłatności, żywienie dzieci
 9. Oferta edukacyjna - zajęcia finansowane przez organ prowadzący, zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców
  - co wyróżnia przedszkole od innych
  - kadra pedagogiczna, zapewnienie opieki psychologa
 10. Kadra pedagogiczno-psychologiczna - kwalifikacje zawodowe
 11. Adres rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej