Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Adam
Migdał
Watahy dzików na terenie osiedli przy ul. Żywieckiej, Jagodowej2020-09-11 PDFPDF
Adam
Migdał
Stanu nawierzchni ul. Montwiłla-Mireckiego2020-08-27 PDFPDF
Adam
Migdał
Bieżącego utrzymania ul. Żywieckiej2020-07-09 PDFPDF
Adam
Migdał
Oświetlenia ciągu pieszego ul. Jagodowej do pętli tramwajowej Borek Fałęcki2019-11-12 PDFPDF
Jacek
Bednarz,Kazimierz
Chrzanowski,Rafał
Komarewicz,Adam
Migdał,Lech
Kucharski,Sławomir
Pietrzyk,Anna
Prokop-Staszecka,Łukasz
Wantuch
Montażu lamp ulicznych na os. Żabiniec2019-02-28 PDFPDF
<<1>>

Wyszukaj interpelacje