Sesja VIII kadencja RMK numer XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (20 Marzec 2020)


Posiedzenie nr 1  (20 Marzec 2020r.)


Porządek posiedzenia

Zobacz plik z wynikami głosowań


1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.


2. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 601/239556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Złotego Wieku 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1083


3. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od obojga wnioskodawców po 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5787/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Na Kozłówce 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio ich własność we wskazanych częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1095


4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6027/410226 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Strzelców 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1084


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28A położonego na os. Na Stoku w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1079


6. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych przy ul. Buszka na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od ich ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1054


7. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 851, 855, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1103


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1104


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 853, 854, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1133


10. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 700 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1134


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 853 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1135


12. Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1136


13. Założenie Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1116


14. Założenie Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1117


15. Założenie Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1118


16. Założenie Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 w Krakowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1119


17. Założenie Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 5 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1120


18. Założenie Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 6 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1121


19. Oświadczenia, komunikaty.


20. Zamknięcie sesji.