Sesja VIII kadencja RMK numer XXXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (12 Luty 2020)


Posiedzenie nr 1  (12 Luty 2020r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Rezolucja w sprawie rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 1032-R


5. Przyjęcie "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1026


6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obozowa - Skośna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1017


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 970


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 980


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 981


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 982


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 983


12. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 987


13. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 140a w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 988


14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Lentza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 989


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/552/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 997


16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1003


17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1009


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1010


19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1011


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3859/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni m.in. we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1013


21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6022/1577243 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1014


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1015


23. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7459/569525 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]w budynku przy ul. Szafera 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1016


24. Zamiar przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Duchackiej 3 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1002


25. Zamiar przekształcenia Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1023


26. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1004


27. Zmieniająca uchwałę nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1018


28. Zatwierdzenie "Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1027


29. Nadanie statutu Teatrowi ?Bagatela? im. Tadeusza Boya -Żeleńskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1028


30. Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1022


31. Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1024


32. Ustalenie stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1025


33. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania, modernizacji i wykorzystania obszaru wokół miejskiego stadionu piłkarskiego im. Henryka Reymana, położonego w rejonie ul. Reymonta i al. 3 Maja, jak również obiektu samego stadionu / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 998


34. Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące budowy płyty manewrowej dla służb ratowniczych i miejsc postojowych dla autokarów w Tyńcu / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1008


35. Przyjęcie Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1042


36. Przyjęcie Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1041


37. Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1040


38. Rezolucja w sprawie bieżącego udostępniania mieszkańcom aktualnych informacji na temat realizacji wszystkich zadań finansowych z budżetu miasta Krakowa w postaci Otwartego Katalogu Zadań / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 971-R


39. Rezolucja w sprawie zmiany zasad odprowadzania podatku VAT z tytułu sprzedaży petard hukowych poprzez wprowadzenie tzw. hukowego / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 984-R


40. Rezolucja w sprawie stworzenia programu skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Krakowa, który w formie zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, pozwoli tym osobom korzystać z oferty miejskich basenów nieodpłatnie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1005-R


41. Rezolucja w sprawie realizacji uchwały nr XIII/232/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 1006-R


42. Rezolucja w sprawie stworzenia ogólnopolskiej strategii wychodzenia z kryzysu bezdomności / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1007-R


43. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1043


44. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1044


45. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1045


46. Oświadczenia, komunikaty.


47. Zamknięcie sesji.