Sesja VIII kadencja RMK numer XXXIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (22 Styczeń 2020)


Posiedzenie nr 1  (22 Styczeń 2020r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Ustalenie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 985


5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 986


6.

GŁOSOWANIE KOŃCOWE NA PROJEKTEM UCHWAŁY./.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Grupy Radnych: S. Pietrzyka, W. Krzysztonka i M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 7037. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 958


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy Placu Na Groblach Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 963


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 964


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 965


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4893/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 966


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 179/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 28 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 967


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 446/11227 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Kolorowym 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 968


14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 970


15. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 980


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 981


17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 982


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 983


19. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 962


20. Zmiana Uchwały nr XXVI/595/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 974


21. Zmiana nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie, ul. Stawowa 179 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 990


22. Zmiana nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 991


23. Zmiana nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 992


24. Zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Józefa Mackiewicza 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 993


25. Zmiana nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 994


26. Zmiana Statutu Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 969


27. Zmiana uchwały Nr XXIX/746/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe "LOW - CARB" na terenie Miasta Skawina / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 973


28. Ustanowienie medalu pamiątkowego XXX-lecia odrodzenia samorządu / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 919


29. Ochrona drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 954


30. Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 979


31. Określenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących programu opieki socjalnej w nagłych przypadkach tak zwanego Pogotowia Socjalnego dla mieszkańców Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 995


32. Rezolucja w sprawie jakości mięsa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 899-R


33. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 999


34. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1000


35. Zmiana w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1001


36. Oświadczenia, komunikaty.


37. Zamknięcie sesji.