Sesja VIII kadencja RMK numer XXX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (4 Grudzień 2019)


Posiedzenie nr 1  (4 Grudzień 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 862


5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 863


6. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie funkcjonowania cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy


7. Określenie na rok 2019 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo - konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 853


8. Ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2020 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 906


9. Zmiana uchwały Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 907


10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 893


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 894


12. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 895


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Strzelnica - Sikornik" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 896


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piaski Wielkie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 891


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Witkowicki" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 892


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 796


17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 800


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 847


19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 848


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 849


21. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 850


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 855


23. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 84 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 878


24. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 879


25. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 4 położonym przy ul. Lentza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 880


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 881


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3818/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 882


28. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku na os. Wandy 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 61% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 883


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 44 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 884


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3935/1006338 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 885


31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3759/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 886


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7809/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 887


33. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku położonym na os. Willowym 36 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 44 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 888


34. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 859


35. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 860


36. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 861


37. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 909


38. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 910


39. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 911


40. Stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 788


41. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania węzła autostradowego Kraków Łagiewniki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 905


42. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 845


43. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 904


44. Przyjęcie "Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Na XXIII sesji RMK /28.08.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Drewnickiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uwzględnienia wniosku mieszkańców oraz przedstawienia Radzie Miasta Krakowa analizy zgodności lub niezgodności zapisów programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 51445. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 857


46. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 874


47. Ustanowienie corocznej nagrody o nazwie "Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza" za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 875


48. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień przez Gminę Miejską Kraków z niektórymi powiatami w zakresie wydawania przez samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 876


49. Założenie Samorządowego Przedszkola nr 31 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D; założenia Szkoły Podstawowej nr 13 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Krakowie, ul. ks. Józefa Meiera 16D / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 908


50. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o." / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 877


51. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 890


52. Zmiana uchwały nr XXIII/495/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 791


53. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa w celu systematycznego polepszania ich jakości / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 854


54. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. Standardów energetycznych w budynkach miejskich / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 897


55. Zmiana uchwały Nr IV/83/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 902


56. Rezolucja w sprawie pitników / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 898-R


57. Rezolucja w sprawie jakości mięsa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 899-R


58. Rezolucja w sprawie sprzeciwienia się wynajmowaniu terenów gminnych cyrkom wykorzystującym zwierzęta / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 900-R


59. Rezolucja w sprawie stworzenia na terenie Krakowa systemu publicznego roweru miejskiego / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 920-R


60. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 925


61. Skarga na Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 926


62. Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 927


63. Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 928


64. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 929


65. Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 923


66. Oświadczenia, komunikaty.


67. Zamknięcie sesji.