Sesja VIII kadencja RMK numer XXIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (20 Listopad 2019)


Posiedzenie nr 1  (20 Listopad 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ewentualnego wygaszenia wielkiego pieca w Kombinacie


5. Rezolucja w sprawie ograniczenia skutków wyłączenia Wielkiego Pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 866-R


6. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sytuacji w Teatrze Bagatela - wraz z dyskusją.


7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 851


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 852


9. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 801


10. Uchylająca uchwałę Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 826


11. Uchylająca uchwałę Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 844


12. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 733


13. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 799


14. Zmiana uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 815


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 820


16. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 821


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 822


18. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 856


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 858


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 752, 754, 755, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 859


21. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 852, 855, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 860


22. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 861


23. Przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 846


24. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 787


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 796


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 800


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 847


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 848


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 849


30. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 850


31. Zmiana siedziby, nadanie nazwy oraz przyjęcie statutu jednostki budżetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 824


32. Utworzenie parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 825


33. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 845


34. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 857


35. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.46.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/561/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku przy ul. Fabrycznej / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 829


36. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.44.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/574/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. "zielonych ścian" na terenie Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 830


37. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.45.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/575/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 831


38. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.43.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/576/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu" / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 832


39. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.47.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/577/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 833


40. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w/s przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niepublicznych działających w Krakowie / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 843


41. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej związanych z realizacją projektu Interreg Central Europe "LOW - CARB" na terenie Miasta Skawina / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 864


42. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

Na XXVI sesji RMK /9.10.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Michała Starobrata Rada odesłała projekt do Komisji Budżetowej celem dokonania analizy dyskusji nad tematami finansowymi

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 66543. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu uruchomienie krakowskiego biletu aglomeracyjnego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 712


44. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego St. Moryca Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzgodnienia zapisów uchwały z projektantami parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta i Projektu Planu Ochrona Parku Kulturowego Nowa Huta oraz do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Budżetowej.

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 78945. Zaproszenie trzech rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/ Druk nr 792


46. Rezolucja w sprawie kontynuacji dofinansowywania miejsc w niesamorządowych żłobkach w ramach programu Maluch Plus / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 865-R


47. Rezolucja w sprawie podjęcia działań skutkujących utworzeniem Parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 867-R


48. Zmiana w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 889


49. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 868


50. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 869


51. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 870


52. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 871


53. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 872


54. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez Pana Konrada Cezarego Łakomego, dotyczącej wprowadzenia dla Radnych Rady Miasta Krakowa Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 873


55. Oświadczenia, komunikaty.


56. Zamknięcie sesji.