Sesja VIII kadencja RMK numer XXVII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (23 Październik 2019)


Posiedzenie nr 1  (23 Październik 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie planowanej podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalny


5. Głosowanie końcowe nad projektem uchwały wg druku 701. Ujednolicony tekst projektu uchwały - wg. druku 701 - uwzględniający poprawkę M. Drewnickiego oraz autopoprawkę doręczony - 29.05.2020 r. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 7016. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 702


7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Olsza" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 707


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Olsza" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 708


9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - A-B" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 697


10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Półwsie Zwierzynieckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 698


11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasta Kołodzieja" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 699


12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kampus UP" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 700


13.

GŁOSOWANIE KOŃCOWE NA PROJEKTEM UCHWAŁY./.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Grupy Radnych: S. Pietrzyka, W. Krzysztonka i M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 70314. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 704


15. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Przewóz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 705


16. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Przewóz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 706


17. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki-Północ" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 710


18. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki-Północ" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 711


19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 653


20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 668


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 669


22. Zmiana uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 676


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 677


24. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z póżn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 650


25. Ustalenie treści zmian w statucie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 693


26. Wyrażenie zgody Cechowi Rzemiosł Różnych z siedzibą ul. Berka Joselewicza 14, 31-051 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na medalu pamiątkowym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 694


27. Stwierdzenie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 696


28. Skarga na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 692


29. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia na terenie Krakowa w okresie zimowym ogólnodostępnych, miejskich lodowisk / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 709


30. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych / projektodawca Grupa Mieszkańców Miasta/ Druk nr 682


31. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 713


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 717


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 718


34. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 719


35. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 720


36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 680


37. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2865/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 681


38. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 683


39. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCIII/2424/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 684


40. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 686


41. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCVII/2502/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 695


42. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 714


43. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 715


44. Honorowanie biletów Parkuj i Jedź (P+R) w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 716


45. Rezolucja w sprawie zmian dotyczących lokalnych podatków / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 748-R


46. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 749


47. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 750


48. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 751


49. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Krakowie dla Zasłużonych Dawców Przeszczepu / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 752


50. Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 753


51. Oświadczenia, komunikaty.


52. Zamknięcie sesji.