Sesja VIII kadencja RMK numer XXV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (25 Wrzesień 2019)


Posiedzenie nr 1  (25 Wrzesień 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Nazwa skweru i ulicy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 649


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonego na os. Uroczym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 605


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 615


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 622


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Włodkowica w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 623


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym na os. Kazimierzowskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 624


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 634


11. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 546


12. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 631


13. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 635


14. Nazwa ulicy / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 616


15. Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 628


16. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. "zielonych ścian" na terenie Krakowa / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 636


17. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 637


18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu" / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 638


19. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 627


20. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 654


21. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 655


22. Pozbawienie odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 656


23. Udzielenie dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Na XXV sesji RMK /25.09.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego A. Buszka Rada odesłała projekt do projektodawcy w celu uzyskania informacji dotyczącej potwierdzenia funkcjonowania Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie w kolejnym roku, w tym zapewnienia personelu w jednostce.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 65724. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 658


25. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 648


26. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 659


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 660


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 661


29. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 662


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 647


31. Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 663


32. Rezolucja w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi na Grzegórzkach / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 666-R


33. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku przy ul. Fabrycznej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 667


34. Oświadczenia, komunikaty.


35. Zamknięcie sesji.