Sesja VIII kadencja RMK numer XXII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (17 Lipiec 2019)


Posiedzenie nr 1  (17 Lipiec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.


2. Zmiana uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 430


3. Utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie

Na XXI sesji RMK /10.07.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego A. Hawranka Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przeprowadzenia analizy prawnej i dostosowania projektu uchwały do następujących w tej kwestii zmian prawnych.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 4474. Wyrażenie zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 530


5. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej o nazwie "Klimat-Energia- Odwodnienie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 531


6. Zmiana uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 526


7. Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 527


8. Zmiana uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 528


9. Zmiana uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 529


10. Rezolucja w sprawie kształcenia uczniów niepełnosprawnych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 548-R


11. Rezolucja w sprawie nowelizacji przepisów Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk 1225, zwana Megaustawą Telekomunikacyjną) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 547-R


12. Rezolucja w sprawie organizacji w Krakowie Igrzysk Europejskich

Na XXI sesji RMK /10.07.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Grupę Radnych Rada odesłała projekt do Komisji Sportu i Kultury Fizycznej celem wydania opinii.

/ projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 539-R13. Oświadczenia, komunikaty.


14. Zamknięcie sesji.