Sesja VIII kadencja RMK numer XII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (27 Marzec 2019)


Posiedzenie nr 1  (27 Marzec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Rezolucja w sprawie zapewnienia efektywnego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 232-R


5. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 190


6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 200


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 170


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 173


9. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Hutniczym 5, oznaczonej jako działka nr 27 obręb 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 217


10. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 218


11. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2019 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 648/3969 części nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 219


12. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 758, 853 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 700, 710, 750, 801, 851, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 221


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 222


14. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 223


15. Zorganizowanie niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 225


16. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 249


17. Odwołanie Katarzyny Banaś z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 226


18. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 227


19. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 243


20. Działania zmierzające do utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków

Na XI sesji RMK /13.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem dokonania zmian w projekcie uchwały wynikających: z pisemnej opinii Prezydenta oraz ze stanowiska przedstawiciela Prezydenta przedstawionego w dyskusji nad projektem uchwały

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 17521. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej

Na XII sesji RMK /27.03.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Michała Starobrata Rada odesłała projekt do Komisji Budżetowej celem zaopiniowania

/ projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 19122. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 207


23. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2019 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 214


24. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Półwsie Zwierzynieckie" / projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec/ Druk nr 231


25. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzania dzieci w godzinach porannych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 235


26. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych/ Druk nr 237


27. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 160


28. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie programu "Nie Marnuję, Jedzenie Szanuję", czyli zakupu lodówek w ramach food-sharingu / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 206


29. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zbudowania i usytuowania w jednej z sal Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych funkcjonalnej repliki Okrągłego Stołu w ramach jubileuszu 30. Rocznicy tak zwanych wyborów czerwcowych / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 245


30. Rozwój energetyki rozproszonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 254


31. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 247


32. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 246


33. Zmiana uchwały Nr IV/83/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 259


34. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 250


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 210


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 228


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 229


38. Zmiana uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 230


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 244


40. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry Szkoła" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 199


41. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 203


42. Rezolucja w sprawie wprowadzenia 10-groszowej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 158-R


43. Rezolucja w sprawie wyeliminowania mowy nienawiści z systemu oświaty i przywrócenia należytego nadzoru nad placówkami edukacyjnymi na terenie województwa małopolskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 180-R


44. Rezolucja w sprawie zmian w wysokości przychodów Gmin z podatku od osób fizycznych PIT / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 258-R


45. Rezolucja w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 255-R


46. Uchylenie uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej oraz lokalizacji pomnika Armii Krajowej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 240


47. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 241


48. Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 271


49. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Projektowana nowa kategoria ul. Buszka" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 260


50. Oświadczenia, komunikaty.


51. Zamknięcie sesji.