Sesja VIII kadencja RMK numer VIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (27 Luty 2019)


Posiedzenie nr 1  (27 Luty 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 146


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 132


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 133


7. Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 140


8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowy Świat" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 149


9. Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 144


10. Zmiana uchwały nr LXXIII/714/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Bezpieczny Kraków" / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 152


11. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 167


12. Konsultacje w przedmiocie Trasy Pychowickiej / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 171


13. Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 177


14. Powołanie Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 176


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 166


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 135


17. Zmiana siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 142


18. Delegowanie Radnych Miasta Krakowa do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa na lata 2019-202 / projektodawca Komisja Praworządności/ Druk nr 181


19. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/ Druk nr 182


20. Zmiana w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 186


21. Zmiana w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 187


22. Zmiana w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 188


23. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 189


24. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 190


25. Przyjęcie rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 178


26. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 183


27. Oświadczenia, komunikaty.


28. Zamknięcie sesji.Dziennik zmian dokumentu: