Sesja VIII kadencja RMK numer VII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (13 Luty 2019)


Posiedzenie nr 1  (13 Luty 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 120


5. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 143


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 104


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego Nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 105


8. Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 118


9. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 119


10. Przyjęcie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta "Młody Kraków 2.0" na lata 2019-2023 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 126


11. Przyznanie dotacji na sfinansowanie zadania pn. "Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego" w 2019 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 130


12. Ustanowienie i realizacja dodatku opiekuńczego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 131


13. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 136


14. Nadanie statutu Krakowskiemu Teatrowi Scena STU / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 137


15. Powołanie Krakowskiej Rady Programowej ds. przygotowania obchodów jubileuszu 70 - lecia Nowej Huty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 141


16. Zamiar przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, poprzez wyłączenie V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 138


17. Udzielenie Gminie Mieszkowice dotacji na odbudowę zniszczonego w pożarze wielorodzinnego budynku komunalnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 139


18. Wybór Wiceprzewodniczącego Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/ Druk nr 147


19. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Infrastruktury/ Druk nr 145


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 132


21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 133


22. Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 140


23. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa/ Druk nr 148


24. Zmiana w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 153


25. Zmiana w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 154


26. Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 155


27. Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 156


28. Oświadczenia, komunikaty.


29. Zamknięcie sesji.