Sesja VIII kadencja RMK numer VI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (30 Styczeń 2019)


Posiedzenie nr 1  (30 Styczeń 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przygotowanie programu promowania E-learningu dla krakowskich uczniów z indywidualnymi programami lub tokiem nauki / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 117


5. Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 92


6. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia przejezdności dla tramwajów w ciągu ul. Długiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 116


7. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 106


8. Konsultacje społeczne dotyczące uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 124


9. Przekształcenie Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 60 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 41


10. Rezolucja w sprawie walki z przemocą w rodzinie oraz udzielania wsparcia ofiarom przemocy / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 123-R


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 12


12. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 13


13. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku na os. Handlowym 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 41 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 16


14. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 15 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 45


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego Nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 89


16. Projekt zmiany Uchwały nr LXIV/1408/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 32


17. Przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 93


18. Zmiana uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 67


19. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 102


20. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 103


21. Przyjęcie regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/ 976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 101


22. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy na odcinku ref. 010 od km ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190 (2+950) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 125


23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia przed Pałacem Wielopolskich ogólnodostępnego skweru / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 91


24. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. urządzenia wielopokoleniowego skweru rodzinnego na działce nr 112/9 obr 14 Śródmieście stanowiącej część Parku Miejskiego Bulwary Wisły / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 107


25. Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności" na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 127


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 104


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego Nr 26 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 105


28. Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 118


29. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 119


30. Przyjęcie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta "Młody Kraków 2.0" na lata 2019-2023 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 126


31. Uchwalenie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 94


32. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Witkowice - Północ'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 96


33. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 120


34. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 121


35. Określenie lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 122


36. Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Edukacji/ Druk nr 128


37. Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 129


38. Oświadczenia, komunikaty.


39. Zamknięcie sesji.



Dziennik zmian dokumentu: