Sesja VIII kadencja RMK numer III SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (19 Grudzień 2018)


Posiedzenie nr 1  (19 Grudzień 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1


5. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 21


7. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 22


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851 i 854 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 20


9. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 44


10. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 66


11. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 24


12. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 25


13. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 26


14. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 27


15. Uchylenie uchwały Nr CXX/1074/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie "Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 28


16. Zmiana uchwały Nr LXXIII/1774/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania pn.: "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 7


17. Zmiana uchwały Nr XCV/2477/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 8


18. Ustanowienie tytułu "Krakowski Ambasador Wielokulturowości" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 11


19. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 19


20. Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 33


21. Zmieniająca uchwałę Nr XCVII/2518/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 46


22. Ustanowienie w Krakowie strefy czystego transportu ''Kazimierz'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 42


23. Ustalenie wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 43


24. Zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 9


25. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 51% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 14


26. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 94 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 63% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 15


27. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego 41 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 17


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Ks. Siemaszki w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 18


29. Przyjęcie "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 29


30. Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 30


31. Zmiana Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 31


32. Rezolucja w sprawie obniżenia poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 68-R


33. Wybór Przewodniczącego Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego/ Druk nr 75


34. Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 85


35. Zmiana w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 86


36. Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 87


37. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 88


38. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 71


39. Wybór Przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/ Druk nr 79


40. Wybór Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 73


41. Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Budżetowa/ Druk nr 69


42. Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa/ Druk nr 77


43. Wybór Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dyscyplinarna/ Druk nr 81


44. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 72


45. Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/ Druk nr 76


46. Wybór Przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego/ Druk nr 80


47. Wybór Przewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Promocji i Turystyki/ Druk nr 83


48. Wybór Przewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych/ Druk nr 82


49. Wyrażenie zgody na udzielenie publicznym i niepublicznym specjalnym przedszkolom i szkołom podstawowym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 84


50. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Budżetowa/ Druk nr 70


51. Wybór Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Infrastruktury/ Druk nr 74


52. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Edukacji/ Druk nr 78


53. Oświadczenia, komunikaty.


54. Zamknięcie sesji.