Sesja VIII kadencja RMK numer II SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (13 Grudzień 2018)


Posiedzenie nr 1  (13 Grudzień 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na podjęciu wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych kroków skutkujących stworzeniem publicznego, ogólnodostępnego parku miejskiego w rejonie osiedla Podwawelskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 47


5. Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 10


6. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 237. Określenie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 36


8. Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 40


9. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 24


10. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 25


11. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 26


12. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 27


13. Uchylenie uchwały Nr CXX/1074/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie "Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 28


14. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 49


15. Powołanie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 50


16. Powołanie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 51


17. Powołanie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 52


18. Powołanie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 53


19. Powołanie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 54


20. Powołanie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej i Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 55


21. Powołanie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 56


22. Powołanie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 57


23. Powołanie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 58


24. Powołanie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 59


25. Powołanie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 60


26. Powołanie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 61


27. Powołanie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 62


28. Powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 63


29. Powołanie Komisji Dyscyplinarna Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 64


30. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 65


31. Oświadczenia, komunikaty.


32. Zamknięcie sesji.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2019-05-21