KRYTERIA NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH I KRYTERIA DOCHODOWE, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIAĆ, BY UBIEGAĆ SIĘ O POMOC MIESZKANIOWĄ GMINY

Wnioski mieszkaniowe mogą być składane od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku, w którym przystępuje się do sporządzenia list mieszkaniowych

 

Osoby wnioskujące o pomoc mieszkaniową są uprawnione do ubiegania się o najem lokalu w przypadku braku tytułu prawnego do lokali oraz udokumentowaniu faktu osiągania niskich dochodów.

 

  

Zgodnie z obowiązującą uchwałą, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje w sytuacji, gdy wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem:

1) posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji;

2) jest ofiarą przemocy w rodzinie, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym;

3) jest osobą represjonowaną, posiadającą zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, legitymację osoby represjonowanej wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inny stosowny dokument świadczący o represjach i prześladowaniach;

4) zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu w lokalu o nadmiernym zaludnieniu położonym na terenie Gminy;

5) jest wychowankiem placówki opiekuńczo – wychowawczej znajdującej się na terenie Gminy lub prowadzonej przez Gminę oraz rodzin zastępczych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Gminy;

6) zamieszkuje w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

7) jest osobą przebywającą w ośrodku interwencji kryzysowej, schronisku dla bezdomnych lub ofiar przemocy, mieszkaniu chronionym lub innej placówce świadczącej pomoc w czasowym zapewnieniu schronienia przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

 

 

Kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową:

 

 

Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu, kryterium niskiego dochodu – rozumiane jest jako średni miesięczny dochód na jednego członka z gospodarstwa domowego który nie może przekraczać:

  • 200 %  najniższej  emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 175 %  najniższej  emerytury w gospodarstwie dwuosobowym

  • 150 %  najniższej  emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

 

Dochód badany jest z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w sprawie mieszkaniowej.

 

Dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy (lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, lokale położone w placówkach oświatowych):

  • 250 %  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 225 %  najniższej emerytury w gospodarswie dwuosobowym
  • 200 %  najniższej emerytrury w gospodarstwie wieloosobowym

  

Kwota najniższej emerytury obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł. 


 

 

Osobami uprawnionymi do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków z tytułu niezaspokojonych potrzeb są wyłącznie wnioskodawcy objęci ostateczną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

Sporządzenie list jest poprzedzone weryfikacją wszystkich wniosków osób uprawnionych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji punktowej warunków socjalno-mieszkaniowych, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały NR XXX/794/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji punktowej w ramach oceny warunków socjalno-mieszkaniowych tworzone są projekty list mieszkaniowych. Projektem list mieszkaniowych mogą być objęte osoby, które w wyniku dokonanej oceny warunków socjalno-mieszkaniowych uzyskały największą ilość punktów, w ramach limitu lokali przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych określonego w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Projekty list mieszkaniowych przyjęte są zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, są jawne i podlegają publicznemu wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

W ww. zarządzeniu, wskazany będzie termin i miejsce składania zastrzeżeń do proponowanej oceny warunków socjalno – mieszkaniowych.Wnioskodawcom przysługuje uprawnienie do wniesienia zastrzeżenia do przeprowadzonej kwalifikacji punktowej w ramach oceny warunków socjalno-mieszkaniowych w terminie 30 dni od dnia publicznego wywieszenia projektów list mieszkaniowych. Zastrzeżenie powinno obejmować całość dokumentacji, na podstawie której wnioskodawca żąda zmiany naliczonej punktacji.

 

Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez Dyrektora Wydziału przy udziale przedstawicieli właściwych Rad Dzielnic. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Prezydent Miasta Krakowa ustala w drodze zarządzenia ostateczne listy mieszkaniowe. Ostateczne listy mieszkaniowe są jawne i podlegają publicznemu wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

 

Weryfikację wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków prowadzi Referat Pomocy Mieszkaniowej Wydziału Mieszkalnictwa.

  

  • Udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych ((braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości) oraz osiągania niskich dochodów -  Procedura ML-12

 

 

  

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2005-07-21
Data publikacji:
2005-07-21
Data aktualizacji:
2020-02-11