Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany wstępny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 17:00, w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie
(-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian
2019-02-14 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr VII/120/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Metka i dziennik zmian

Od dnia 4 marca 2019 r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.

Metka i dziennik zmian
2019-02-11 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2019-02-11 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. (włącznie).

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór projektów do drugiej edycji NOCY TAŃCA, która odbędzie się 16 czerwca 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-02-05 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 lutego do 5 marca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Rusza kolejna edycja projektu "Sztuka do Rzeczy - design w Krakowie".

Metka i dziennik zmian
2019-02-04 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 4 lutego do 4 marca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2019-02-04 Lista pierwszeństwa
Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Czas trwania naboru: od 1 lutego do 29 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Punkt informacyjny dla obcokrajowców. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 lutego 2019 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.