Dokument archiwalny
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego 77

Prezydent Miasta Krakowa

WS-05.6131.1.348.2018.SM

Kraków, dnia 10 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 1 A, 30-347 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego 77 dz. nr 880/3 obr. 41 Krowodrza.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 06.08.2018 r. o godz. 9.00 odbędą się oględziny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Radzikowskiego 77.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 1 A, 30-347 Kraków

do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10 lipca 2018 r.

 

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta.

 

Informujemy, że:

  1. Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu.
  3. Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  6. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
  7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-07-10
Data publikacji:
2018-07-10
Data aktualizacji:
2018-07-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-07-25 00:00:02
JACEK DERKACZ
 Przeniesiono do archiwum
2018-07-10 11:41:36
JACEK DERKACZ
 Publikacja