Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. usunięcia drzew

Prezydent Miasta Krakowa

WS-05.6131.1.197.2018.AS

Kraków, dnia 10 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tDz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 09.07.2018r. znak WS-05.6131.1.197.2018.AS1 zezwalającej na usunięcie drzew z terenu dz. nr 1315/3 obr. 53 Podgórze, znak WS-05.6131.1.197.2018.AS2 nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 1315/5 obr. 53 Podgórze oraz znak WS-05.6131.1.197.2018.AS3 umarzającej postepowanie w zakresie wydania zezwolenia na 2 szt. drzew rosnących na terenie dz. nr 1315/7 i 1315/14 obr. 53.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 422 w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10 lipca 2018 r.

 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-07-10
Data publikacji:
2018-07-10
Data aktualizacji:
2018-07-10