Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KZ-03.6131.33.2018.JW

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, os. Jagiellońskie 19, 31-834 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 22a na os. Krakowiaków.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 §  1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 26.06.2018 r. o godz. 14.00 odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. Oględziny rozpoczną się w rejonie budynku nr 22a na os. Krakowiaków przy wnioskowanym do usunięcia drzewie.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
JERZY WYPARTOWICZ
Data wytworzenia:
2018-05-17
Data publikacji:
2018-05-17
Data aktualizacji:
2018-05-17