Dokument archiwalny
Uzupełniający Konkurs Ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2018 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938,2110,2217,2434, z 2018 r. poz. 107, 138 i 697) oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 i art.. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130).

 

Gmina Miejska Kraków Ogłasza uzupełniający Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2018 r. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

 

 

Dzielnica III

 

1. Program profilaktyki astmy, chorób alergicznych młodzieży szkolnej – etap I – kwota przeznaczona na realizację Programu: 11 000 zł

 

 

 

Dzielnica XII

 

1. Program profilaktyki astmy, chorób alergicznych młodzieży szkolnej – etap I i II – kwota przeznaczona na realizację Programu: 4 000 zł

 

 

Dzielnica XIV

 

1.Program profilaktyki próchnicy u dzieci – kwota przeznaczona na realizację Programu: 4 000 zł

 

 

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programów na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2018 r., a zakończenia programu nie później niż w dniu 30 listopada 2018 r., Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 211, w godz. 8.30 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych i opisanych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, pok. 213 w terminie do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK w terminie do dnia 11 maja 2018 r.

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 97 86 oraz 12 616 99 99.

 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ODDZIELNIE NA POSZCZEGÓLNE DZIELNICE I PROGRAMY

 

 

Załączniki:

 

Kryteria [pdf]

Regulamin oceny ofert [pdf]

Regulamin prac komisji konkursowej [pdf]

 

 

 

Zarządzenie Nr 419/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2016 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia kryteriów i szczegółowych wymagań niezbędnych do wyłonienia realizatorów poszczególnych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Kraków w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016–2018” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 -2018.

 

Zarządzenie Nr 643/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 278/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia podmiotów realizujących programy polityki zdrowotnej na lata 2016-2018.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-04-24
Data publikacji:
2018-04-24
Data aktualizacji:
2018-04-24