Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Pana Tomasza Pruś działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Lenika o ograniczenie w drodze decyzji korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 351 obr 106 jedn. ewid. Kraków-Podgórze, obj. zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów księgą wieczystą Lwh 97 b. gm. kat. Przewóz poprzez dzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na w/w nieruchomości sieci wodociągowej z rur PE SDR 11 Ø110x10,0 służących do wykonania bezpośrednich przyłączy do istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenach działek: nr 134/12, nr 134/11, nr 134/10, nr 134/9, nr 134/8, nr 134/7, nr 134/6 i nr 134/4 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn: „Rybitwy-Północ.”

 

Zgodnie z zaświadczeniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 23 marca 2018 r. wykaz hipoteczny Lwh 97 Przewóz uległ zniszczeniu.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

 

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 313, w godzinach 07.40-15.30, telefon 12 616 99847 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 

Powyższe ogłoszenie jest opublikowane również na stronie internetowej: bip.krakow.pl.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-03-29
Data publikacji:
2018-03-30
Data aktualizacji:
2018-03-30