Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych
L.p.

Rodzaj zadania zaplanowanego przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia do realizacji we współpracy

z organizacjami pozarządowymi:

 

Przewidywany termin realizacji zadania Planowane środki finansowe w budżecie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK
1. Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych w środowisku lokalnym). od 15.02. do 30.11.2018 r 50 000 zł
2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych, wydarzeń lokalnych i warsztatów skierowanych do wszystkich mieszkańców Miasta Krakowa lub wybranej docelowej grupy społecznej w tym prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym w zakresie nieprawidłowości odżywiania dzieci i młodzieży oraz wynikających z tego zagrożeń od 15.02. do 30.11.2018 r 40 000 zł
3. Prowadzenie działań związanych z organizacją szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub utrzymaniem wolontaryjnych grup ratownictwa medycznego. od 15.02. do 30.11.2018 r 30 000 zł
4. Realizacja inicjatyw, służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez tworzenie Klubów samopomocowych oraz tworzenie i prowadzenie programów zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla osób chorujących psychicznie. od 15.02. do 30.11.2018 r 15 000 zł
5. Zadanie w zakresie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych od 15.02. do 30.11.2018 r 15 000 zł
6. Krakowskie Centrum Psychoonkologii od 15.02. do 31.12.2018 r. 150 000 zł
7. Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII od 15.02. do 30.11.2018 r. 3 000 zł
    Łącznie: 303 000 zł

 

 

Termin i miejsce składania ofert

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach wyłącznie w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia przy Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, zakresu i rodzaju zadania, którego dotyczy oferta w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 15.30

 

 

 

Prezydent ogłasza nabór na członków komisji konkursowej i zamieszcza te informacje w:

 

- Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu;

- miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

1) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

2) Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez organizacje pozarządowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

c. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

d. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

e. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa ogłoszenie o konkursie.

3) W skład komisji konkursowych nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

4) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 04 stycznia 2018 roku o godz. 15.30 Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405.

 

 

Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 411, tel. 12-616-97-86.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 

Załączniki:

 

1. oferta realizacji zadania

2. sprawozdanie

3. karta oceny formalnej

4. karta oceny merytorycznej

5. Procentowy przelicznik punktów na kwoty dotacji

6. harmonogram i kosztorys

7. wzór opisu dokumentów finansowych

8. regulamin współpracy [pdf]

9. formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach komisji

11. oświadczenie o bezstronności

 

 

 

Zarządzenie Nr 3603/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Zarządzenie Nr 3624/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-12-28
Data publikacji:
2017-12-28
Data aktualizacji:
2017-12-28