Dokument archiwalny
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” oraz naboru na członków komisji konkursowej

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych do niniejszego konkursu upływa 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 (w systemie NAWIKUS) .


Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową), nazwę konkursu oraz tytuł zadania, w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34 od dnia odłoszenia konkursu do dnia 20 grudnia 2017 r.  (w godzinach 8.00 – 15.00).

 

Zobacz: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

 

 

Oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania dokona komisja konkursowa, która zostanie powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej na formularzu zgłoszeniowym, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata w terminie do 12 grudnia 2017 r. bezpośrednio w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34. Fomularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczenia - zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa mozna pobrać ze strony ogłoszenia o naborze kandydatów do komisji konkursowej,która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” lub w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2017-11-28
Data publikacji:
2017-11-28
Data aktualizacji:
2017-11-28