Dokument archiwalny
Uzupełniający Konkurs Ofert na realizację „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci”

Udzielający zamówienie:

Gmina Miejska Kraków

Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1938 ) oraz uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018”.

 

 

 

Gmina Miejska Kraków

ogłasza

Konkurs Ofert uzupełniający

 

wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej na lata 2017 -2018

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” w zakresie:

 

„Programu profilaktyki próchnicy u dzieci” kwota zaplanowana na 2017 r. – 23108 zł, na 2018 r. – 233 160 zł.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi: w 2017 roku nie wcześniej niż w dniu 27 listopada 2017 roku, a zakończenia nie później niż w dniu 21 grudnia 2017 r., w 2018 r. nie wcześniej niż w dniu 2 stycznia 2018 r. a zakończenie nie później niż w dniu 28 listopada 2018 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia, Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 412, w godz. 8.00 – 14.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 14 listopada 2017 r. do godz. 15.30.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 -9497.

 

Zarządzenie Nr 515/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.02.2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 419/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2016 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i szczegółowych wymagań niezbędnych do wyłonienia realizatorów poszczególnych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Kraków w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

 

 

Załączniki:

1. formularz

2. opis programu

3. wzór umowy

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-10-31
Data publikacji:
2017-10-31
Data aktualizacji:
2017-11-09