Dokument archiwalny
Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018”.

 

Oferty można składać w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31 – 549 Kraków, IV piętro, pok. nr 405 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub przesłać za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018” (decyduje data i godzina wpływu do Biura).

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają otwarciu ani ocenie (rozpatrywaniu).

 

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikiem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa – Tomaszem Wyczarskim tel. 12 61 69 114 lub pocztą elektroniczną na adres: Tomasz.Wyczarski@um.krakow.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia. Otwarcie oferty i wybór biegłego oferenta ma charakter zamknięty.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 

Załączniki:

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-10-26
Data publikacji:
2017-10-26
Data aktualizacji:
2017-10-26