Dokument archiwalny
Obwieszczenie dot. wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych

Prezydent Miasta Krakowa

WS-06.6540.142.2017.MC

Kraków, dnia 14.09.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

zawiadamia się, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej

i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, z dnia 19.07.2017r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”, zgromadzony został materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej.

 

Równocześnie zawiadamia się o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 407 (poniedziałek-piątek w godz. 740 - 1400).

Sprawę prowadzi pracownik – Główny Specjalista – Marek Czernek tel. 012 616 88 88.

Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję (opatrzoną znakiem niniejszego pisma) na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag, co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, potraktowane zostanie jako ich brak.

 

Jednocześnie w związku z art. 35 i art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia się strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”– nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19.11.2017r.

Przyczyną przesunięcia terminu zakończenia postępowania jest konieczność dopełnienia przez tut. Organ przepisu art. 10 K.p.a. o brzmieniu: organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zmiana terminu zakończenia przedmiotowego postępowania niezbędna jest do podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w powyższym przypadku, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Data aktualizacji:
2017-09-14