Dokument archiwalny
Komunikat w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Krakowa przypomina, że w dniu 25 listopada 2016 r. weszła w życie uchwała nr LVII/1151/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 6419). Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży(sklepy)wynosi 1275, natomiast limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)wynosi 1225.

 

Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz. Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy (art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.).

 

Wydanie zezwolenia możliwe jest dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,która zgodnie z treścią art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) opiniuje wnioski pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, określającymi liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki w miejscu sprzedaży (tzw. limit) oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18 % według kolejności wpływu do Urzędu. Decyduje data oraz godzina złożenia kompletnego wniosku.

 

Liczba punktów sprzedaży alkoholu aktualnie funkcjonujących na terenie Krakowa oraz wskazane powyżej limity punktów sprzedaży nie pozwalają na niezwłoczne wydawanie zezwoleń (dotyczy to w szczególności handlu detalicznego w sklepach). W przypadku wyczerpania limitu punktów sprzedaży, termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwoleń kat. BC, tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18% może ulec wydłużeniu.Na wniosek przedsiębiorcy postępowanie może zostać zawieszone do czasu zwolnienia się limitu.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-07-25
Data publikacji:
2017-07-25
Data aktualizacji:
2017-07-25