Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-3.6740.4.8.2017.JZI

 

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 05.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.6740.4.8.2017.JZI na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Mikołajewskiego, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Bartosz Ptak, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa ul. Orlińskiego (droga gminna lokalna; hm od 0+21,50 do 2+84.60) w zakresie budowy miejsc postojowych w hm od 0+37.00 do 2+70.75, chodnika w hm od 0+21.50 do 2+84.60 i wyniesionego przejścia dla pieszych w hm od 1+65.40 do 1+72.80 wraz z budową odwodnienia (L=7,60 m; hm od 0+66.60 do 0+68.85), zabezpieczeniem sieci oświetlenia ulicznego (L=219,00 m; hm od 0+52.40 do 2+69.25) oraz odtworzeniem nawierzchni przedmiotowej ulicy w hm od 0+64.60 do 0+70.50 na działkach położonych w mieście Kraków:

- w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstałych w wyniku podziału działek (w nawiasach podano działki po podziale przeznaczone pod inwestycję) stanowiące pas drogowy ul. Orlińskiego nr: 157/330, 157/331, 157/332, 157/333, 157/334 (157/364), 157/335, 157/336 (157/366), 157/337, 157,338, 157/339 (157/368), 157/340, 157/341 (157/369), 157/342 (157/372), 157/343, 157/344, 157/345 (157/374), 157/346, 157/347 (157/375), 157/348 (157/378), 157/349, 157/350 (157/379), 157/351 (157/382), 157/355, 157/356 (157/383), 157/357 (157/386), 157/358, 157/359 (157/387), 157/360 (157/389), 158/13 (158/112), 158/35 (158/114), 158/77, 158/78 (158/116), 158/79, 158/80, 158/81, 158/82, 158/83, 158/84, 158/85, 158/86 (158/117), 158/87, 158/88, 158/89 (158/119), 158/90, 158/91, 158/92 (158/122), 158/93, 158/94, 158/95 (158/124), 158/96, 158/97 (158/126), 158/98, 158/99, 158/100 (158/127), 158/101, 158/102 (158/129), 158/103, 158/104, 158/105 (158/131), 158/106, 158/107 (158/133), 158/108 obręb nr 7 Nowa Huta”

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków – Nowa Huta obręb 7:

• Działka nr 157/334 dzieli się na działki nr 157/363 i 157/364

• Działka nr 157/336 dzieli się na działki nr 157/365 i 157/366

• Działka nr 157/339 dzieli się na działki nr 157/367 i 157/368

• Działka nr 157/341 dzieli się na działki nr 157/369 i 157/370

• Działka nr 157/342 dzieli się na działki nr 157/371 i 157/372

• Działka nr 157/347 dzieli się na działki nr 157/375 i 157/376

• Działka nr 157/348 dzieli się na działki nr 157/377 i 157/378

• Działka nr 157/350 dzieli się na działki nr 157/379 i 157/380

• Działka nr 157/351 dzieli się na działki nr 157/381 i 157/382

• Działka nr 157/356 dzieli się na działki nr 157/383 i 157/384

• Działka nr 157/357 dzieli się na działki nr 157/385 i 157/386

• Działka nr 157/359 dzieli się na działki nr 157/387 i 157/388

• Działka nr 157/360 dzieli się na działki nr 157/389 i 157/390

• Działka nr 157/345 dzieli się na działki nr 157/373 i 157/374

• Działka nr 158/13 dzieli się na działki nr 158/111 i 158/112

• Działka nr 158/35 dzieli się na działki nr 158/113 i 158/114

• Działka nr 158/78 dzieli się na działki nr 158/115 i 158/116

• Działka nr 158/86 dzieli się na działki nr 158/117 i 158/118

• Działka nr 158/89 dzieli się na działki nr 158/119 i 158/120

• Działka nr 158/92 dzieli się na działki nr 158/121 i 158/122

• Działka nr 158/95 dzieli się na działki nr 158/123 i 158/124

• Działka nr 158/97 dzieli się na działki nr 158/125 i 158/126

• Działka nr 158/100 dzieli się na działki nr 158/127 i 158/128

• Działka nr 158/102 dzieli się na działki nr 158/129 i 158/130

• Działka nr 158/105 dzieli się na działki nr 158/131 i 158/132

• Działka nr 158/107 dzieli się na działki nr 158/133 i 158/134

 

 

 

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 800 do 1430.

 

Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Data aktualizacji:
2017-07-17
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-08-01 00:00:03
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2017-07-17 09:32:26
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja