Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 26.05.2017 r. do dnia 15.06.2017 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana działka ewidencyjna nr 224/2 o pow. 0,0266 ha położona w obrębie 39 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Powojowej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od dnia 29.05.2017 r. do dnia 18.06.2017 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1) części działki nr 73/12 na cel: garaże A-14, B-6, C-9, D-2, C-53 oraz udział wynoszący 5/144 w części tej działki na cel: droga dojazdowa, obr. 42-Nowa Huta, ul. Igołomska, 5 pozycji na wykazie,

2) działkę nr 456/109 oraz część działki nr 456/167 na cele: garaż oraz droga dojazdowa, obr. 49-Podgórze, ul. Macedońska, 1 pozycja na wykazie

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

- nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, składająca się z działek ewidencyjnych nr 77/4 o pow. 0,0991 ha, 78/1 o pow. 0,0266 ha, 75/7 o pow. 0,0060 ha, 75/12 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Rzemieślniczej, przeznaczonej do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu.

- nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 447/7 o pow. 0,0039 ha, 546/30 o pow. 0,0004 ha obręb 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonych przy ul. Parkowej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 202/36 o pow. 0,0018 ha położona w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Ułanów, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 729/6 o pow. 0,0354 ha, obręb 41 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położona przy ul. Radzikowskiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczony Nr U1 o powierzchni użytkowej 40,14 m2, położony w budynku przy ul. Skawińskiej Nr 31w Krakowie wraz z udziałem wynoszącym 153/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 1/2 o powierzchni 0,0211 ha, objętej KW KR1P/00076662/6 położonej w obrębie 216, jednostka ewidencyjna Śródmieście.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 

od dnia 30.05.2017r. do dnia 19.06.2017r.

- obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomościach gruntowych położonych na osiedlu Na Skarpie, które wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 296 obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta spełniać będzie wymogi działki budowlanej – na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku na osiedlu Na Skarpie 64 w Krakowie – na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 624, 820) oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 738) zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1290/2017 z dnia 25.05.2017r. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 30.05.2017 r. do dnia 19.06.2017 r.

-  nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Łuczanowickiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 233/12, obręb 12, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-06-01
Data publikacji:
2017-06-02
Data aktualizacji:
2017-06-02
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-06-23 00:00:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2017-06-02 00:00:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja