Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 22.05.2017 r. do dnia 11.06.2017 r.

- nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/120 o powierzchni 0,6974 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Strzelców 11A w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00436132/4, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczoną nr działki 945/6 o powierzchni 0,2080 ha, położoną w obrębie 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowaną budynkiem użytkowym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza Nr 5, objętą KW KR1P/00182075/0, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW. Uchwałą Nr LV/1135/16 z dnia 26 października 2016 r. Rada Miasta Krakowa przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Olsza".

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczone nr działek 471/35 o powierzchni 0,0484 ha, 471/37 o powierzchni 0,0031 ha, objęte KW KR1P/00520931/1, 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/6 o powierzchni 0,5455 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/4 o powierzchni 0,0104 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha, objęte KW KR1P/00180390/0, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia” przeznaczone są pod zabudowę usługową U2:

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

od dnia 23.05.2017 r. do dnia 12.06.2017 r.

- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 476/13 o pow. 0,4229 ha obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem przy ul. Promienistych 9 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

 

od dnia 24.05.2017 r. do dnia 13.06.2017 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana działka ewidencyjna nr 173/5 o pow. 0,0498 ha położona w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Klasztornej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 24.05.2017 r. do dnia 13.06.2017 r.

- dotyczący części o pow. 0,0015 ha, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-05-25
Data publikacji:
2017-05-26
Data aktualizacji:
2017-05-26