Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 28.04.2017 r. do dnia 18.05.2017 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 486 o powierzchni 0,2231 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00560617/6, położonej w obrębie 22 jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Jurka Bitschana 2 w Krakowie, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67, będącej użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości gruntowej.

- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 476/11 o pow. 0,3725 ha obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem przy ul. Promienistych 11 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

 

od dnia 1.05.2017 r. do dnia 21.05.2017 r.

- wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. działkę nr 194/3 obr. 26 Nowa Huta, ul. Pysocice, na czas nieoznaczony, na cele: droga dojazdowa/dojście, zieleń przydomowa oraz mieszkalny (fragment domu), 1 pozycja na wykazie,

2. części działek nr 199/6 i 196/12 obr. 47 Nowa Huta, os. Na Skarpie, na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na cel zieleń/rolniczy, 1 pozycja na wykazie.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

 

od dnia 04.05.2017 r. do dnia 24.05.2017 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 20/130 o pow. 0,0068 położona w obrębie 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Ks. Jancarza, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

 

od dnia 6.05.2017 r. do dnia 26.05.2017 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1110/2017 z dnia 4.05.2017 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

 

od dnia 9.05.2017 r. do dnia 29.05.2017 r.

- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 19 o powierzchni użytkowej 79,29 m2, położony w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58, objęty KW KR1P/00498647/9 wraz z udziałem wynoszącym 79/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1) część działki nr 173/10, obręb 1-Krowodrza, ul. Zygmunta Starego, na cel: ogródki działkowe (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 4 pozycje na wykazie,

2) działki nr 197 i nr 198 obręb 49-Krowodrza, ul. Kurozwęckiego, na cel: rolniczy do 1000 m2 włącznie, 1 pozycja na wykazie,

3) działkę nr 422/4 obręb 48-Podgórze, ul. Storczykowa, na cele: fragment garażu murowanego (garaż) oraz zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

4) udziały w działce nr 168 obr. 33 Nowa Huta, ul. Prawocheńskiego, na cel: ogródki działkowe, 5 pozycji na wykazie,

5) część działki nr 214/15, obt. 17 – Śródmieście, al. Daszyńskiego, na cele: wiata śmietnikowa (remont i rozbudowa istniejącej wiaty) oraz dojście/droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

6) działkę nr 85/23 na cel: garaż i udział wynoszący 1/28 w działce nr 85/29 o pow. 0,0731 ha na cel: droga dojazdowa, obr. 54 – Nowa Huta, ul. Centralna, 1 pozycja na wykazie.

Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

 

od dnia 10.05.2017 r. do dnia 30.05.2017 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana działka ewidencyjna nr 114/51 o pow. 0,0020 położona w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Korfantego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/103 o pow. 0,4486 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem przy ul. Powstańców 36 w Krakowie, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

 

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od dnia 08.05.2017 r. do dnia 28.05.2017r.

- dotyczące części o pow. 0,0015 ha, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

od dnia 12.05.2017 r. do dnia 01.06.2017 r.

- dotyczące części (8 x 0,0015 ha), nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym;

- dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Kościuszkowców, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 628/2 oraz nr 628/3, obręb 33, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-12
Data aktualizacji:
2017-05-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-06-05 00:00:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2017-05-12 07:14:09
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-05-12 00:00:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja