Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 17.11.2016r. do 07.12.2016r.

-  obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3060/2016 z dnia 15.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie;

-  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 12 o powierzchni użytkowej 64,31 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z udziałem wynoszącym 49/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 90/1 o powierzchni 0,0529 ha, położona w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00078279/8.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 18.11.2016 r. do 8.12.2016 r.

-  nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 67/31 o pow. 0,2248 ha obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00298199/1 położonej na os. Niepodległości 9 w Krakowie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych będących jej współużytkownikami wieczystymi;

-  zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 232/107 i 232/124 położonej przy ul. Heleny 16 obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” oraz osób fizycznych.

 

od 19.11.2016r. do 09.12.2016 r.

-  sprzedaż - na rzecz najemcy – w trybie bezprzetargowym – lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3063/2016 z dnia 15.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

 

od 21.11.2016 r. do 11.12.2016 r.

-  wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3084/2016 z dnia 16.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie;

-  wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

a) lokal mieszkalny oznaczony Nr 11 o powierzchni użytkowej 79,39 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a oraz udział wynoszący 60/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 90/1 o powierzchni 0,0529 ha, położona w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00078279/8,

b) lokal mieszkalny oznaczony Nr 5a o powierzchni użytkowej 21,36 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 11a wraz z pomieszczeniem przynależnym wc o powierzchni 2,8 m2 i udziałem wynoszącym 16/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 90/1 o powierzchni 0,0529 ha, położona w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00078279/8.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy Urzędu;

-  przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

a) część działki nr 26/2, obręb 50-Nowa Huta, os. Krakowiaków, na cel: warstwa dociepleniowa, 1 pozycja na wykazie. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

 

od 22.11.2016 r. do 12.12.2016 r.

-  nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 43/4 o pow. 0,0041 ha, położonej w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Dożynkowej, przeznaczonej do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu;

-  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 299/2 o powierzchni 0,9569 ha, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Mała Góra 20 w Krakowie, na rzecz jej współużytkowników wieczystych - Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie oraz osób fizycznych;

-  zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 232/110 i 232/126 położonej przy ul. Heleny 24 obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” oraz osób fizycznych;

-  nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67/92 o powierzchni 0,2476 ha obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Strzelców 21 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących jej współużytkownikami wieczystymi;

-  obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami oraz zmiany zarządzenia nr 500/2012 w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3099/20016 z dnia 18.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie;

-  wykaz obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3104/2016 z dnia 18.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.

 

od 23.11.2016 r. do 13.12.2016 r.

-  zabudowana działka ewidencyjna nr 593 o pow. 0,0176 ha, położona w obrębie 33 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Podstawie, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

-  sprzedaż - na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym - lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 3112/2016 oraz nr 3113/2016 z dnia 21.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach;

-  nieruchomości, przeznaczonej do zamiany, obejmujący działkę ewidencyjną nr 959/1 o pow. 0,0110 ha obręb 4 Krowodrza obj. KR1P/00538819/9 położoną w rejonie ul. Juliusza Lea oraz Al. Kijowskiej.

Powyższa działka nie podlega ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest dla tego terenu sporządzany. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa ( Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. ) przedmiotowy teren znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 7 w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 411, tel. 12 616 9935 w godzinach pracy urzędu.

 

od 24.11.2016 r. do 14.12.2016 r.

-  obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiące załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3094/2016 oraz nr 3101/2016 z dnia 18.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach;

-  obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 3096/2016 oraz nr 3100/2016 z dnia 18.11.2016 r. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

 

od 25.11.2016 r. do 15.12.2016 r.

-  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, obejmujące:

a) działkę nr 47/8 obr. 146-Śródmieście, ul. Powiśle, na cele: altana śmietnikowa (remont i użytkowanie altany), podwórze, 1 pozycja na wykazie,

b) część działki nr 109/28 obr. 2 Nowa Huta, ul Do Fortu, na cel zieleń przydomowa,

1 pozycja na wykazie.

Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2016-11-25
Data publikacji:
2016-11-25
Data aktualizacji:
2016-11-25