Dokument archiwalny
Zgłaszanie uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Transport wybranych gości wydarzenia Smogathon”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Transport wybranych gości wydarzenia Smogathon”

 

Fundacja Flying Mind Ul. Cybulskiego 2/30, 31-117 Kraków, złożyła do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Transport wybranych gości wydarzenia Smogathon” w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

 

Na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska UMK (treść oferty dostępna w pok. 404) oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 listopada 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, os. Zgody 2, pok. 404 lub drogą elektroniczną na adres: mailto:ws.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 

W załączeniu:

1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Transport wybranych gości wydarzenia Smogathon”

2. Formularz do zgłaszania uwag wraz z uzasadnieniem, do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2016-11-10
Data publikacji:
2016-11-10
Data aktualizacji:
2016-11-14