Dokument archiwalny
Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 5 miejsc do prowadzenia sprzedaży „Obwarzanka Krakowskiego” ze stoisk ruchomych zlokalizowanych na Placu Szczepańskim i Plantach Krakowskich

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie 5 miejsc do prowadzenia sprzedaży „Obwarzanka Krakowskiego”

ze stoisk ruchomych zlokalizowanych na Placu Szczepańskim i Plantach Krakowskich


zgodnie z uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto i zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych ¾, w sali im. J. Dietla

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

1) Przedmiotem udostępnienia jest 5 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego, oznaczonych numerami od 1 do 5 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Ww. miejsca znajdują się w następujących lokalizacjach:

• Plac Szczepański – miejsce nr 1

• Planty Krakowskie - miejsca od nr 2 do nr 5.

Uprawnienia do zajmowania tych miejsc będą udostępniane odrębnie na dni parzyste i na dni nieparzyste.

 

2) Wymienione wyżej miejsca do prowadzenia handlu ruchomego wskazane są w załączniku nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

3) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) obejmują powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska, zgodnego z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

2. Czas udostępnienia.

Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie od dnia 1.10.2016 r. do dnia 30.09.2019 r.

 

3. Warunki prowadzenia handlu.

1) Dopuszczalny asortyment – obwarzanki krakowskie.

 

2) Forma stoiska do prowadzenia handlu ruchomego z obwarzankami krakowskimi, zgodna z określoną w załączniku nr 4 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

3) Przed zawarciem umów stoiska muszą uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta.

 

4) Przedsiębiorca prowadzący działalność w miejscach będących przedmiotem udostępnienia zobowiązany jest prowadzić sprzedaż wyłącznie „obwarzanka krakowskiego” posiadającego certyfikat dla producenta produktów w kategorii Chronione Oznaczenia Geograficzne wydany przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie lub przez akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące.

 

5) Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż artykułów spożywczych (tj. obwarzanka krakowskiego) musi uzyskać przed zawarciem umowy odpowiednio:

 

a) potwierdzenie z ostatnich trzech miesięcy w formie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,

 

b) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

 

6) Stoiska handlowe muszą być usuwane codziennie po zakończeniu działalności.

 

4. Opłaty.


1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego przeliczoną według wylicytowanej stawki.

 

2) Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia stoiska handlowego ustalona w drodze przetargu

jest płatna miesięcznie z góry.

 

3) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

 

Dla każdego uprawnienia wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w ust. 1. pkt 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.


1) Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) posiadający status aktywny (niezawieszony), którzy:

 

a) mają zawartą najwyżej jedną umowę lub nabyte prawo do zawarcia najwyżej jednej umowy udostępnienia terenu (wynikające z wygrania przetargu) w Parku Kulturowym – Stare Miasto, która będzie lub miałaby obowiązywać po 30 września 2016 r.

 

b) nie mają wydanej decyzji administracyjnej na udostępniony teren w Parku Kulturowym – Stare

Miasto, która będzie lub miałaby obowiązywać po 30 września 2016 r.

 

c) w dniu przetargu złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu,

 

d) wnieśli wadium w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. w wysokości:

●1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno uprawnienie,

● 3 000 zł. ( trzy tysiące złotych) – w przypadku ubiegania się o dwa uprawnienia.


2) Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać:

 

a) w formie gotówkowej w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.7.40 – 1.510; przerwa w godz. 12.00 – 12.20),

 

b) w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2016r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta. Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

 

UWAGA:

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty), należy dopisać słowa: „WADIUM – OBWARZANKI - PLANTY”.

 

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania.

Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje uprawnienie do prowadzenia handlu ruchomego zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 1 500 zł na poczet każdej zawartej umowy).

W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 1 500 zł od każdej nie zawartej umowy).

Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują uprawnienia do prowadzenia handlu, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia.

W przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu, wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

 

3) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

a) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca handlowe lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisali umowy.

 

b) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z ich winy lub na ich wniosek,

 

c) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 16 sierpnia 2016 r.).

 

4) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy indywidualni, przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego:


a) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisał umowy,

 

b) z których odpowiednio: przedsiębiorcą, wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, z ich winy lub na ich wniosek,

 

c) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 16 sierpnia 2016 r.).

 

5) Przedsiębiorca biorący udział w przetargu może wylicytować tylko dwa uprawnienia

na prowadzenie handlu ruchomego.

 

6) Przedsiębiorca biorący udział w przetargu musi posiadać minimum roczne doświadczenie

(maksymalnie w okresie 5 lat wstecz od daty złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) w prowadzeniu handlu ze stoisk ruchomych na terenach objętych historycznym zespołem miasta, parkiem kulturowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) lub układem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

 

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

 

c) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),

 

d) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (załącznik nr 2),

 

e) w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).

 

f) przedłożyć pisemne oświadczenie potwierdzające minimum roczne doświadczenie (maksymalnie w okresie 5 lat wstecz od daty złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) w prowadzeniu handlu ze stoisk ruchomych na terenach objętych historycznym zespołem miasta, parkiem kulturowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) lub układem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 4).

 

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

 

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 

3. Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 7/2016 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 18 lipca 2016 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:

 

Pierwszy etap: kwalifikacja przedsiębiorców do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1) i 2) niniejszego rozdziału.

 

Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

 

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

Warunki umowy i termin jej podpisania

 1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
 2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584) posiadającymi status aktywny (niezawieszony).
 3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
 4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami indywidualnymi, przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego, których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz: nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
 5. Umowy udostępnienia miejsc pod stoiska handlowe powinny być zawarte w terminie do dnia 30.09.2016 r., według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
 6. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem złożenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 12.09.2016 r. pozytywnej opinii Plastyka Miasta dla stoiska, z którego będzie prowadzona sprzedaż.
 7. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1),

b) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt.1) lit. d),

c) załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt 1) lit. e),

d) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt 1) lit. f).

 

2. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Elżbieta Bielska - inspektor

w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 12 616-94-34.

 

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy wraz z załącznikami,

c) załączniki, o których mowa w rozdz. IV ust. 1

 

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

5. Jeżeli Przedsiębiorca złoży fałszywe oświadczenie/a lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego) i zostanie to udowodnione, to z Przedsiębiorcą nie zostanie zawarta umowa na wylicytowane uprawnienie lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

 

 

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji, a następnie przypomina uczestnikom informacje zawarte w rozdziale I ogłoszenia o przetargu.
 4. Możliwość opuszczenia sali przez przedsiębiorcę podczas przetargu może mieć miejsce wyłącznie między licytacjami (fakt ten musi być każdorazowo odnotowany w protokole).

 

Procedura przetargowa


Pierwszy etap – kwalifikacja przedsiębiorców


 1. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w przetargu (zawierające numer PESEL), przedsiębiorcy uczestniczący w przetargu podpisują listę obecności.
 2. Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu i kwalifikuje przedsiębiorców do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji przedsiębiorców zostają odnotowane w protokole.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska przedsiębiorców/ nazwy firm, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje przedsiębiorców dopuszczonych do udziału w licytacji z jej procedurą, informacjami, o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.
 4. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 

Drugi etap – licytacja

 

 1. Każde uprawnienie do prowadzenia handlu ruchomego jest przedmiotem odrębnej licytacji.
 2. Licytację kolejnych uprawnień prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje przedsiębiorców, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.
 5. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą przedsiębiorcy osobiście lub ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).
 6. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.
 7. Przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny uczestnik biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.
 9. Każda licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej przedsiębiorców, jeżeli przynajmniej jeden przedsiębiorca zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko przedsiębiorcy/ nazwę firmy, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.
 11. Przedsiębiorca może wylicytować co najwyżej dwa uprawnienia, z zastrzeżeniem zapisu rozdziału II. ust. 1. pkt 1) ogłoszenia przetargu.
 12. Po przeprowadzeniu licytacji wszystkich uprawnień przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcami poszczególnych licytacji.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2016-07-22
Data publikacji:
2016-07-22
Data aktualizacji:
2016-07-22