Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, legitymujących się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, architektura krajobrazu, budownictwo, urbanistyka, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, sztuka ogrodowa, architektura wnętrz, bądź dysponujących osobami o ww. wykształceniu.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla przedsięwzięcia będącego jego przedmiotem – koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze, zmierzające do kompleksowej realizacji zapisów planu MPZP obszaru „Młynówka Królewska-Filtrowa”, postulowanej przez społeczność miasta ze względu na specyfikę miejsca, znajdującego się w pasie Parku Młynówka Królewska. Dla przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnych rozwiązań przestrzennych i urbanistyczno-architektonicznych technologicznych i ekologicznych najwyższej jakości, zaprojektowanych ze szczególnym uszanowaniem kontekstu przestrzennego – przyrodniczego i kulturowego.

 

Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter miejsca, łączącego jego walory z kontekstem przestrzennym i formą jego wykorzystywania. Obszar objęty konkursem charakteryzuje się wysokimi walorami kulturowymi (koryto dawnej Młynówki Królewskiej – dzieła średniowiecznej myśli inżynierskiej), przyrodniczymi (duży udział terenów zieleni stanowiących korytarz ekologiczny o randze lokalnej), rekreacyjnymi (możliwość kontynuacji planu stworzenia parku linearnego). Obecnie teren stanowi pusty plac z zieleńcami i dominantą w formie cokołu po byłym pomniku Koniewa, który nie wykorzystuje swojego potencjału. Kluczowe założenie stanowi kształtowanie wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych dążącej do integracji przestrzennej obszaru z terenami sąsiednimi poprzez utrwalenie istniejących powiązań widokowych oraz przyrodniczych oraz zahamowanie procesów degradacji przestrzennej. Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych w tym zwłaszcza w obszarze komunikacji rowerowej.

 

Najważniejsze terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu w siedzibie zamawiającego i na stronach internetowych 08.06.2016 r.
  2. Termin składania pytań do regulaminu konkursu 22.06.2016 r.
  3. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu do 30.06.2016 r.
  4. Termin składania prac konkursowych 31.08.2016 r. do godziny 15:00.
  5. Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 15.09.2016 r.
  6. Wypłata nagród 17.10.2016 r.

 REGULAMIN KONKURSU

Załączniki do regulaminu

 

Szanowni Państwo,

w dn. 14.06.2016 r. wpłynęły dwa pytania do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze” o następującej treści:

 

1. Czy Zamawiający określił termin zgłoszenia do udziału w konkursie - czy weryfikacja spełnienia wymogów odbędzie po złożeniu prac ?

 

2. Zamawiający zaleca żeby:

− co najmniej jedną osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku architektura

− co najmniej jedną osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku architektura krajobrazu.

czy jest to zalecenie czy wymóg, który należy spełnić - nie dysponujemy na chwilę obecną osobą, która ukończyła wydział architektury krajobrazu - czy to wyklucza nasz zespół z możliwości złożenia pracy konkursowej

 

Odpowiedzi na powyższe pytania brzmią następująco:

Ad 1. Weryfikacja spełnienia wymogów odbędzie się po złożeniu prac konkursowych. Termin składania prac konkursowych to 31.08.2016 r. do godz. 15:00. Zamawiający nie przewidział konieczności dokonania dodatkowej czynności zgłoszenia do udziału w konkursie.

Ad 2. Informacja dotycząca wykształcenia, jakie powinni posiadać uczestnicy konkursu w związku z udziałem w konkursie są jedynie zaleceniami, a nie wymogami. Zdaniem Zamawiającego, osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku architektura bądź architektura krajobrazu posiadają odpowiednie kompetencje i wiedzę do wykonania przedmiotowego projektu. Niemniej jednak brak posiadania osób o ww. wykształceniu nie wyklucza udziału zespołu z możliwości złożenia pracy konkursowej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ŁUKASZ PAWLIK
Data wytworzenia:
2016-06-08
Data publikacji:
2016-06-08
Data aktualizacji:
2016-07-01
 

Dziennik zmian komunikatu:


2016-10-31 00:00:02
ŁUKASZ PAWLIK
 Przeniesiono do archiwum
2016-07-01 15:47:45
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2016-06-08 18:24:56
ŁUKASZ PAWLIK
 Publikacja