Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDNET MIASTA KRAKOWA

AU-01-1.6740.1.328.2016.EFI

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016. poz. 71), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 21.04.2016r. wydał decyzję nr 848/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa urządzeń automatyki kolejowej i urządzeń telekomunikacyjnych linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w km 67,200 -68,180 (obiekt nr 15a) na działkach nr 245, 246 obręb 45 Krowodrza przy ul. Łokietka i ul. Racławickiej w Krakowie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji, oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK Rynek Podgórski 1, pokój nr 7, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 800 - 1430.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-05-19
Data publikacji:
2016-05-19
Data aktualizacji:
2016-05-20
 

Dziennik zmian komunikatu:


2016-06-04 00:00:05
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2016-05-20 13:11:02
MONIKA WYWIAŁ
 Edycja
2016-05-19 13:59:08
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja