Dokument archiwalny
Zawiadomienie o zamiarze zakupu nieruchomości

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zakupu nieruchomości (zwanej dalej budynkiem/lokalem) na terenie Miasta Krakowa, która zostanie zaadaptowana na żłobek, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925), wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

 

Oferent dostosuje budynek/lokal do potrzeb żłobka w terminie do dnia 30.11.2015r. Oferent do dnia 30.11.2015r. przedłoży dokument, wydany przez odpowiednie instytucje/organy, dopuszczające lokal/budynek do użytkowania, tj. w szczególności pozwolenie na użytkowanie pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego inspektora sanitarnego).

Powierzchnia budynku/lokalu powinna wynosić od 300 do 500m² i umożliwiać dostosowanie budynku/lokalu do objęcia opieką od 50 do 100 dzieci. Lokal/budynek powinien być parterowy. Dopuszcza się również lokal dwukondygnacyjny, tj. parter i 1 piętro pod warunkiem, że lokal/budynek posiada 2 klatki schodowe. Budynek/lokal powinien posiadać 2 odrębne wejścia.

Przy budynku/lokalu w odległości nie większej niż.100 m .powinny być zlokalizowane, co najmniej ogólnodostępne, miejsca postojowe w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budynku/lokalu. Budynek/lokal powinien mieć dostęp do wydzielonego ogrodu z placem zabaw (przynależnego do budynku/lokalu, niedostępnego dla osób postronnych), który znajduje się bezpośrednio przy budynku/lokalu (możliwość bezpośredniego wyjścia). Dopuszcza się, aby lokal/budynek nie posiadał wyodrębnionego niezależnego ogrodu pod warunkiem, że Oferent wykaże, że w najbliższej okolicy ( do 100 m) znajduje się publiczny park/plac zabaw, z którego będą mogły korzystać dzieci uczęszczające do żłobka.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 w godzinach 8.00-15.00 lub w formie elektronicznej e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do dnia 8 maja br. Kontakt telefoniczny 12/616-94-87.

 

 

Oferta powinna zawierać:

 

1. opis nieruchomości w zakresie m.in.

• lokalizacja budynku/lokalu

• zestawienia powierzchni zabudowy, pow. użytkowej, powierzchni ogródu, powierzchni lokalu

• etapu realizacji budynku/lokalu (w przypadku trwającej budowy wskazać planowaną datę zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, itd.) wraz ze wskazaniem roku budowy/dopuszczeniem do użytkowania

• obecny stanu technicznego budynku/lokalu

• wskazać obecne przeznaczenie budynku i sposób użytkowania (wraz z podaniem kategorii zagrożenia ludzi) w aspekcie przepisów przeciwpożarowych wynikających z ww. rozporządzania

• obecny stan prawny nieruchomości gruntowej na, której znajduje się budynek/lokal (współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie Wieczyn te, itd.)

• ilość pomieszczeń i wielkość pomieszczeń wraz z zestawienie powierzchni okien w tych pomieszczeniach

• ilość wejść, klatek schodowych

• wysokość pomieszczeń

• wyposażenie w instalacje wewnętrzne

• podać czas nasłonecznienia pomieszczeń, które docelowo będą przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku

 

2. rzuty budynku/rzuty lokalu (z uwzględnieniem lokali sąsiednich) wraz z opisem pomieszczeń oraz podstawowymi wymiarami (wielkość pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych, itd.)

 

3. plan sytuacyjny z wykazaniem ogrodu oraz miejsca postojowe, w przypadku braku ogrodu oraz wydzielonych miejsc postojowych przynależnych do budynku/lokalu o należy, na planie sytuacyjnym, wskazać lokalizację ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz publicznego parku/placu zabaw

 

4. zdjęcia nieruchomości,

 

5. cenę - podana cena musi uwzględniać podatek VAT, a rozliczenia finansowe prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). Cena powinna obejmować cenę budynku/lokalu oraz wszystkie prace, które konieczne są do wykonania (uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, itd.) w budynku/lokalu (ewentualnie w ogrodzie) mające na celu doprowadzenia obecnego stanu budynku/lokalu, do stanu, w którym będzie można prowadzić placówkę świadczącą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek)

 

6. oświadczenie Oferenta, że w budynku/lokalu, który ma być przedmiotem zbycia możliwe jest zrealizowanie placówki świadczącej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (żłobek) w wyznaczonym czasie tj. do dnia 30.11.2015r.

 

7. oświadczenie Oferenta, że budynek/lokal, który ma być przedmiotem zbycia, zostanie dostosowany do stanu, w którym będzie można prowadzić żłobek – zgodnie z ww. rozporządzeniami i innymi obowiązującymi przepisami do dnia 30.11.2015r. – tj. przedłoży dokument, (zgodnie z obowiązującymi przepisami), potwierdzający dopuszczenie budynku/lokalu do użytkowania z jego docelowym przeznaczeniem, tj. żłobek.

 

W przypadku wyboru oferty Oferenta, Sprzedający zobowiązuje się, że przed podpisaniem umowy, przedłoży dokumenty potwierdzające zapisy w oświadczeniu Oferenta, że w budynku/lokalu, który ma być przedmiotem zbycia możliwe jest zorganizowanie żłobka w wyznaczonym czasie tj. do dnia 30.11.2015r. (np. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, warunki zabudowy, zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Ponadto przed podpisaniem umowy przedwstępnej Sprzedający zobowiązany jest do: przedłożenia ekspertyzy/opinii techniczne wykazujących, że w przedmiotowym budynku/lokalu można zrealizować żłobek - ekspertyzy powinny zawierać wykaz prac jaki należy wykonać aaby dostosować budynek/lokal do potrzeb żłobka oraz wytyczne jakie należy spełnić aby przedmiotowy budynek/lokal spełniał wymogi żłobka:

- ekspertyzy technicznej budynku/lokalu wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności

- ekspertyzy/opinii rzeczoznawcy p.poż i inspektora sanitarnego dot. adaptacji na żlobek

- koncepcji aranżacji żłobka

 

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie przeprowadzone zostanie postępowanie zgodne z uchwałą Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa oraz Zarządzeniem Nr 1290/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości przeznaczonych na organizację opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

 

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i nie zobowiązuje Gminy Miejskiej Kraków do zakupu nieruchomości.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2015-04-28
Data publikacji:
2015-04-28
Data aktualizacji:
2015-04-28