Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.179.2014.KS

                                                            OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia się strony że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa garaży podziemnych, miejsc postojowych zewnętrznych i układu dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, układem dróg wewnętrznych oraz infrastruktura techniczną: prąd, wod-kan, co, gaz na działce nr 615/6 obręb 29 jednostka ewidencyjna Krowodrza”, za pismem z dnia 23.02.2015r. ACTIV INVESTMENT Sp. z o.o. (ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków) przedłożył korektę karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – (pok. 504) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił w świetle przedłożonej korekty karty informacyjnej przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie czy wydana opinia dnia 17.02.2015 r. znak: NZ-PG-420-75/15 (ZL/2015/02/249) w świetle ww. przedłożonych informacji pozostaje aktualna oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagane.

 Obwieszczenie nastąpiło dnia 27 lutego 2015r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2015-02-27
Data publikacji:
2015-02-27
Data aktualizacji:
2015-02-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2015-03-14 00:00:07
URSZULA SURÓWKA
 Przeniesiono do archiwum
2015-02-27 13:24:49
URSZULA SURÓWKA
 Publikacja