Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-06-16)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 04.06.2014 r. do 24.06.2014 r.

- nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia o 10 lat prawa odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Dąbrowa 1 oznaczonej jako działka nr 94/6 o pow. 0,1154 ha obręb 3 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00258247/1, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzu z przeznaczeniem, na kontynuację działalności statutowej.

 

od 12.06.2014 r. do 02.07.2014 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane działki ewidencyjne nr 489 o pow. 0,0215 ha położonej w obrębie 71 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Brücknera przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 115/77 o powierzchni 0,0721 ha, objętą KW KR1P/00311593/1, położoną w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Rogozińskiego, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowo- usługowej MU.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-06-16
Data publikacji:
2014-06-16
Data aktualizacji:
2014-06-16
 

Dziennik zmian komunikatu:


2014-07-03 00:00:06
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Przeniesiono do archiwum
2014-06-16 08:43:21
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Publikacja