Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-08-02)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 24.07.2013 r. do 13.08.2013 r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

• lokal mieszkalny Nr 3 o powierzchni użytkowej 18,7 m2 położony w budynku mieszkalnym Nr 20 przy ul. Filareckiej w Krakowie, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 26 stycznia 2104 r. udziału wynoszącego 38/1000 części w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 49 o powierzchni 0,0438 ha, położonej w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00133563/0,

• lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S1, o powierzchni użytkowej 215,06 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00490458/1, położony w budynku wielomieszkaniowym Nr 18 przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 245/1000 nieruchomości wspólnej na którą składają się części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 4/2 o powierzchni 0,0438 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze objęta KW KR1P/00009532/6,

• niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1831 ha, składającą się z działek oznaczonych nr 290/7 o powierzchni 0,0572 ha, 287/5 o powierzchni 0,0550 ha, objętych KW KR1P/00184808/2, nr 288/5 o powierzchni 0,0340 ha, objętą KW KR1P/00065757/9, nr 289/5 o powierzchni 0,0369 ha, objętą KW KR1P/00657559/3, położoną w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Republiki Korczakowskiej, która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności MW.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem dot. nieruchomości położonej przy ul. Republiki Korczakowskiej oraz przy ul. Kalwaryjskiej 18 mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 25.07.2013 r. do 14.08.2013 r.

- przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na okres 21 lat na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193/5 o pow. 1,0365 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Bulwarowej 33 w Krakowie na rzecz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Krakowie przy ul. Bulwarowej 15a, na prowadzenie Publicznego Gimnazjum im. Królowej Apostołów.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2141/2013 z dnia 22.07.2013r.

 

od 26.07.2013 r. do 15.08.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako udział 38/1000 części w zabudowanej nieruchomość gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 80/2 o powierzchni 0,0454 ha, położonej w obrębie 14 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Św. Katarzyny przeznaczony do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego,

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2185/2013 z dnia 23.07.2013r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. części działek nr 65/5 i 65/12, obręb 7-Podgórze, ul. Tyniecka, na cele: droga dojazdowa i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. działkę nr 195/4 oraz część działki nr 197/5 na cele: zieleń przydomowa i droga dojazdowa/dojście oraz część działki nr 197/4 na cel: zieleń przydomowa; obręb 58 Nowa Huta, ul. Zbyszka z Bogdańca, 1 pozycja na wykazie

 

od 27.07.2013 r. do 16.08.2013 r.

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2183/2013 z dnia 23.07.2013r.

 

od 29.07.2013 r. do 18.08.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 246/31 o pow. 101 m2, obręb 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona przy ul. Wielkie Pola, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od 31.07.2013 r. do 20.08.2013 r.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2224/2013 z dnia 26.07.2013r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2234/2013 z dnia 29.07.2013r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. działkę nr 103/6, obr. 35-Podgórze, ul. Bobrzyńskiego, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 67/9, obr. 85-Podgórze, ul. Solówki, na cele: droga dojazdowa i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działek nr 561/22 oraz 561/23, obr. 4 – Śródmieście, ul. Kantora, na cel: ogródek działkowy (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 2 pozycje na wykazie,

4. części działki nr 207/8, obr. 10-Nowa Huta, ul. Architektów, na cel: ogródki działkowe (rolniczy), 4 pozycje na wykazie.

 

od 25.07.2013 r. do 04.09.2013 r.

- obejmujący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Sas-Zubrzyckiego 3 w Krakowie, którego udział w wysokości 1/4 części został przeznaczony do sprzedaży na rzecz współuprawnionych zgodnie z art. 172 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

od 29.07.2013 r. do 18.08.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, w budynku położonym w Krakowie przy ul. Wężyka 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 82/5, 82/6, obręb 49, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla których prowadzone są księgi wieczysta nr KR1P/00261744/9, KR1P/00135090/7.

 

od 29.07.2013 r. do 19.08.2013 r.

- obejmujący nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 40/5 o pow. 0,0057 ha obręb 19 jedn. ewid. Podgórze, położoną w Krakowie przy ul. Przewóz, przeznaczoną przez Skarb Państwa do zbycia w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-08-02
Data publikacji:
2013-08-02
Data aktualizacji:
2013-08-02
 

Dziennik zmian komunikatu:


2013-09-05 00:00:07
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Przeniesiono do archiwum
2013-08-02 07:48:20
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Publikacja